Harka Dhiqannaa

HARKA DHIQANNAA DHIBEEN HARKAAN NAMATTI DARBA ''Tokkoon tokkoon konkolaataa gara keenyatti dhufaa jiran hubannee ilaaluu barbaachisa” jechuudhaan ajajaan waraanaa tokkoo loltootasaa barsiisa.Diinni dhoksaadhaan daangaa cabsee seenuu yaala garuu karaan inni irra dhufu miilaan deemuuf itti fagaata. Kanaafuu konkolaataadhaan akka hindhufne hubachuu qabna.Tokkicha daangaa keenya keessa seennaan ofirraa loluun nutty ulfaata. Waraana isa dhugumaa keessatti diinni … Continue reading Harka Dhiqannaa

Walaloo Qubee Afaan Oromoon

Afaan Oromoon qophaa isaatti jechaa fi hiika mataa isaa danda’e salphaatti uumuu kan danda’uu fi itti fadamnisaa kan namatti tolu, qubee Afaan Oromooti. Kanaatiif mee bifa armaan gadiitin haa hordofnu: A: Adii fi Gurraacha B: Baacaa fi Bulchaa C: Cimdeessaa fi Caalii D: Daddafaa fi Dabalii E: Eebbasaa fi Eellanii F: Fayyeeraa fi Feeneeni G: … Continue reading Walaloo Qubee Afaan Oromoon

Yaada kee Murteessi!

Hin dubbadhu hin jedhu nan dubbadha jamaa Abjuunuu himatan hiikisaa argama. Kanas fakkaatanii jiraachuun waan gaarii Har’a yoo fakkaates, miidhaa qaba bori. Dhuma isaatu du’a, du’a fokkisaadha Lamaan keessaa tokko filachuun gaariidha. Yookiin sana ta’uu yookiin isa kana Malee ifni sobaa, booddeensaa dukkana. Waa lama fakkaachuu of keessaa balleessi! Filannoo tolfadhuu yaada kee sirreessi!

Maafan Yaadaa Deema?

Koo garaan bosona miti jamaa Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema. Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha. Callisees argeeraam baay’eeyyuun callise Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse. Utuman beekuu akka namaa hin beeknee Arrabsamee dheekkamamee kankoo kenne Natti fe’an baadhee kan naaf kennan nyaadhee Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree Yoos … Continue reading Maafan Yaadaa Deema?

Akkaataa itti Lukkuu Sooran!

Barreeffama keenya dabre keessatti dhimmoota rakkoo fayyaa lukkuutiin wal- qabatan irratti mari’achuun keenya ni yaadatama. Barreeffama keenya har’aa kana keessatti immoo haala itti lukkuu sooruun danda’amu isiniif ibsina. Lukkuuwwan akkuma dhala namaa sirna bullaa’insa nyaataa salphaa kan qaban yoo ta’an, sooratawwan kanneen akka midhaan dheedhii fi foon sooratu. Sooratni isaaniis qabiyyeewwan nyaataa garagaraa kan of- … Continue reading Akkaataa itti Lukkuu Sooran!

Jechoota biyyoota garaa garaa!

Adduunyaa kana irratti biyyooti garaa garaa aadaafi dudhaa garaa garaa qabu.Yeroo haasa’an akkuma mammaaksa aadaa Oromoo dubbii isaanii keessatti jechi ibsan jira.Mammaaksa keenyaa wajjin walfakkaata.Mee jechoota biyyoota garaa garaa keessatti dubbatamu kan obbo Goolee Dabbus nuu ergan kanaa ilaalaa. —Kadhataan filataa ta’uu hin danda’u. —Hiriyaan dhugaa hiriyaa gaafa rakkooti —Namni mana daawwitii keessa taa’u dhagaa … Continue reading Jechoota biyyoota garaa garaa!

Hayyoonni maal jedhani?

Jaallatamtoota dubbistoota barruu keenya SiifSiin! Bakka jirtan maratti nagaan koo isin haa qaqqabdu. SiifSiin maxxansawwan darban keessatti qooda fudhannaa kootiin waan wal barree natti fakkaata. Ammas SiifSiin jildii 8 kana irratti dubbii hayyoonni addunyaa bebbeekamoo dubbatan keessaa muraasa akka armaan gadiittan isiniif dhi’eessa. Akka isin irraa barattan nan abdadha. Dubbisa gaariin isiniif hawwa. 1. Maartiin … Continue reading Hayyoonni maal jedhani?