Malaan duulan jette andaaqqoon (lukkuun)

Yeroo tokko, andaaqqoo, hantuuta, bofa, ruumicha fi leenca ta’anii gamtaadhaan duula deemuuf waliin mari’atan. Kaayyoon duula kanaas deemanii loon hatuuf ture. Amma deemanii deemanii bakkee dhaquu barbaadanitti yogguu dhiyaatan, dhaabbatanii (ejjetanii) akkamitti akka loon hatan waliin haasa’uu fi hojiis addaan qoqqooddachuuf karoora baafatan. Kana keessatti kan karoora baastu andaaqqoo turte. Andaaqittiinis akkana jettee karoora ibsiti: … Continue reading Malaan duulan jette andaaqqoon (lukkuun)

Sirna fuudha fi Herumaa kutaa lama

2) Ababbalii ykn Hawwii Inni kun ammoo osoo warri hin beekiin warri walfuudhan waliif galanii walfuudhuu ta’a. Gurbaa fi isheen qofti walii galuudhan haala mijeeffachuun gurbaa intala beellamee fudhatee gala. Yeroo kanatti maatiin gurbaa beeku danda’u kan ishee intalaa garuu hin beekan. Adeemsa keessaa gurbaan guyyootamuraasa booda  gara maatii isheetti jarsummaa ergachuun araaramuuf karaa bana. … Continue reading Sirna fuudha fi Herumaa kutaa lama

Qorichaafi Baala Saammuu Haddoochan

Qorichawwaniifi baala Haraaraa (Araada) Nama qabsiisan Sadarkaa adduunyaatti, namooti tokko tokkoofi hawaasni, rakkoowwan qoricha dhorkamanii isaan muudataa jira. Qoricha hin hayyamamineen fayyadamuudhaan,namooti dandeettii isaanii akka hindhugoomsine / humna keessa isaanii, guutumaan akka hin mul’isine/ kan isaan ittisuufi  guddina hawaasaafis guufuu ta’an jiru.Gabaabumatti qorichawwan kunniin, fayyadamtoota, maatii,uummatafi hawaasa irratti,rakkoo hamaa kan geessisanidha.Addunyaa’rratti qorichawwan seeraan dorkaman,to’annoo ala … Continue reading Qorichaafi Baala Saammuu Haddoochan

Haala Namootaa

Akkaataa qo’annoofi qorannoo ogeessota  xin-sammuutti, haala (amala) namootaa bakka  lammatti qoodu.Inni tokkofaa, Abdii Qabeessota [“Optimist”] jedhaama.  Kana  jechuunis, waan hundumaa  ija gaariin [positives] kan ilaalaniifi fudhatanidha. Fakkeenyaf  ani kitaaba sirraa  ergifadhee, sababa rakkoo yaadaa, hubannoo dhabuufi  xin-sammuu qabu irraa kan ka’een  kitaaba  kana  yerootti siif  hindeebisne. Ati garuu deebii gaarii anaaf qabdu akkam akka ture  … Continue reading Haala Namootaa

FILANNOO

akkamitti namni dhalatee akki waaqif dacheerraa jiraatee maaltummoo yoo danqu, wallaalee waan hojjetu Isa tahuufi taasisuuf deemuyyuu keessaa maaltu dhibeet, tahee, hanquu waa filatu? Qalbiin shororkaa'ee, yaadan nyaatamee, akkas talbooja'ee, fagaatee qaxxaamuree, yaadanis qaari'ee Waanuma taheyyuu, himannaas leeyya'ee Namni yoo maal tahuu, yaadan dugda ta'ee? Bu'ura dhaabbii yaadaa, filannoo waan sardaa jireenyan fooggaluuf  dinnaanis okkaluuf … Continue reading FILANNOO

HIBBOO

Hibboon hibboon bulte Hibboon maal taatiree Hibbifatamuun immoo Badii maal qabaree Hibbak jedhee himuun Soda maal qabaree Wallalee kennuurra Hin wixxifadhuuree Hibboon hibbifadha Hibboon milkii qabdu Inumaan gaafadha Waa deebii hin dhabdu Gaffiin hiibboo kiyyaa Kan sabaa kan biyyaa Deebii sobatiree Hundii maaf natti iyyaa Dhugaan osoo jiruu Na goyoomsituuree Osoo lubbuun jiruu  Osoo hibboom … Continue reading HIBBOO

SIN AJAA’IBSIIFADHE

Yaa haadha dhiirootaa Mootii dargaggaggootaa Burqaa bareeddota Yaa goota goototaa  Sirraa dhadhalatan Bareedni namootaa Bareeddu Oromoo  Mee Maqaan siif kaasa Bililee jedhaniin  Warri Awurophota! Oromoo ta’uu kee Kanneen hubatan Oromtittii jechuuf Kannen rakkatan Dhara dhugaa godhuu  warrii  ariifattan Enyuumma  kessaniin  Malumaaf hin bontan? Nimoona  curraatiin