Maafan Yaadaa Deema?

Koo garaan bosona miti jamaa Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema. Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha. Callisees argeeraam baay’eeyyuun callise Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse. Utuman beekuu akka namaa hin beeknee Arrabsamee dheekkamamee kankoo kenne Natti fe’an baadhee kan naaf kennan nyaadhee Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree Yoos … Continue reading Maafan Yaadaa Deema?

Oromiyaa

Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni omiishakee ormaafuu gaaddisaa Kan … Continue reading Oromiyaa

Kitaabuma

Eenyumaan Beekumsaa Maalummaan Dubbisuu Seenummaan Addunyaa Keenyummaan Guddisuu Inni Sun Kun Galeef Qaroomeet Jiraata Kitaabuma Dhugee Kitaabuma Nyaata Fuula Irraa Manca’e Naanna’ee Barbaada Dhaloota Dhufuufis Fageesetoo Yaada Kan Galuun Hin Galleef Irratti Barreessa Fakkii Wayii Kaasee Kan Ture Balleessa Yookaan Jidduu Isaatii Suuraa Buqqifata Eenyunni Maal Godhe? Jedheet Iyyaafata Kan Galuun Hin Galleef Jimaadhaan Marata … Continue reading Kitaabuma

Afaan Oromoo: Afaan guddicha

Dhala namaa bineensotaa fi uumama lubbu qabeeyyii kanneen biroo irraa waan adda baasan keessaa inni tokkoo fi guddaan afaan ykn qooqaa jechoota hedduu seeraan wal duraa duuba tarreeffamanii himaan yaada dabarsaniin dubbatee waliif galu qabaachuu isaa ti. Afaan ittiin waliigalamu kunis meeshaa duudhaan, safuun, eenyummaa fi aadaan saba tokkoo ittiin ifatti ba’u (dha). Uummanni afaan … Continue reading Afaan Oromoo: Afaan guddicha

Ashamaa Akkam jirtuu?

Kallattii arfan irraan lammiileen koo martuu Nagaan sin gaafadhaa ashamaa akkam jirtu? Dur Oromoon akkasitti yommuu walitti dhufu Safuufi aadaa liqimsa,malee akkifatee hin tufu, Harka lamaan hiixatee haammatee wal dubbisa Hidda godhadhu’ jedhee eebbisee wal guddisa Hi’ jedha dhaloonni ammaa immoo quba lama ol qabee Haammatee wal dubbifnaan hoo silaa maqaasaatu cabee Otoo wal bira … Continue reading Ashamaa Akkam jirtuu?