Maal fayyada barnoonni?

Barnoota. (2), hundumatu jaja, hundumatu faarsa, Isaaf eebba malee namni hin qabu abaarsa,  “Ni baranna” jedha lallabee dhaadata, Waa’eesaa dhaga’uuf gurratu oldhaabata,  Yoo ciises abjuudhaan samii cuunfee qora, Ekeraa barnootaa waliin tulluu kara, Xinnaafi guddaa hin qabu fudhachuuf fakkeenya, Sagalee barnootatu dhaale dachee keenya, Nama barates qabna nu’i kallattii maraanuu, Kan qalama hundumaa lixeeru, Kan … Continue reading Maal fayyada barnoonni?

Lolas, tolas

i. lolas taatu tolas taatu tolaan hin lolan lolanii hin tolan suuqama qixa bakkaa tolas ta’u lolli akka dheessaa loluu keessa hin galu taanaan ta’uu goonaan gochu dhiisnaan hafachu maal dubbiin fakkaachuu? bulte ingalta duute hin galtu lollaan loli tollaan toli tolaa hin loltu lolaa hin toltu ***//*** Tolanii miti, lolanii! ii. qottuun qottu quufti … Continue reading Lolas, tolas

Hunduu yeroo qaba

Argeera jedhanii yoodhuma ilaalani Otoo hinhubatin yoodha haasa’ani Osoo keessa hinbeekiin yoodha jaalatani Oolee gaafa bulee maal ta’a laata innii? Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii? Hunduu yeroo qabaa mee hubadhaa laalaa Yaada hedduudhaanis baay’isaa madaalaa Hubachuumoo dhiisuu egaa kamtu caalaa? Hunduu yeroo qabaa akkana hinta’iinaa Sirritti hubadhaa lakkii hingowwoominaa Walis gaggaafadhaa calillee hinjedhinaa  Sirriitti xiinxalaa … Continue reading Hunduu yeroo qaba

Abalu

abaaluun gaariidhaa, arjaafi mishoomaadhaa. abaluun namaa miti  fakkii bineensaati,innimoo? ishiin moo?nama seetee? bar namaa miti.jechuu namoota hinuma dhagayan anis darbee darbee kanuman fayyadamaa jecha biraa dhabee. mee namni dhugaadhaa kan akkamiitii laataa? guddina qaamaa,furdinafi dheerinaa ykn gabaabina, kaameeettuummaafi bareedina  fuula tolummaa moo qajeelina simmboo, namni dhugaadhaa kan akkamiitiboo? dhiiroo maali mee madaallin namummaa? safartuun eessa … Continue reading Abalu

Maaf calliftan?

YAADANNOO Maaf calliftan? Iyyaa, iyya labsaa dhaamsa waliif dabarsaa guca bilisummaa qabadhaa dafaa,  gamtaan birmadhaa muka guddaa, Odaatu jige malkaa obaa, maddatu goge urjii Afrikaatu dhidhime ifaa bilisummaatu dhaame gaaddisa gurraalee hambaa gootolee hayyuu qarootu nurraa godaanee kana calliftuu, garaa jabaattuu dandeessanii obsituu? aayyoleen siiqqee qabadhaa aabbootiin bokkuu qabadhaa iyya gaafoo birmadhaa ya Waaqi nu … Continue reading Maaf calliftan?