Walaloo sirna gaddaa fi Yaadanno Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa

Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa Ilma qaalii ilmoo Oromiyaa Malattoo qabsaawoota bilisummaa Oromiyaa Hangafa qabsoo hidhanno ammayaa Duree Waraana Bilisummaa Oromiyaa Goota gotaa oli ilma qaalii jagnna Oromiyaa Jaal jaarraa Abbaa Gadaa. Maal taateeti ,duuti mortuun si injfatee? Maal taate yaa du’aa? Ati hoo maaf jala marxifatee? Yaa du’aa yaa mortuu, mormortuu Yaa du’aa, yaa jibamtuu, … Continue reading Walaloo sirna gaddaa fi Yaadanno Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa

    Odaa

Mukis muka caalaam gaafan taa’ee yaadu. Kan mallattoo ta’ee maqaa dha’u hunduu. Odaan muka miti sanyiisaatu muka. Gaaddisa haraaraa kan hin qabne kaka. Maqaa muka hundaaf hunduu hiika kenna.  Kee garuu tokkicha odaama siin jennaa! Gurracha Afrikaa yoo ta’es faranjii. Si dha’u maqaa kee wallaallaan fajaji. Gaaddisa yoon jedhe kan biros ni ta’u. Madda Oromumaa … Continue reading     Odaa

KAN KEENYA 

Duudhaalee eenyummaa  Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul’annee  Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa! Simboo keenya ********* Huseen Curraa Doti 2013 husseinc@yahoo.com

DHIBAA’UMMAA MOO DHIBDEE

Dhibaa’ummaa moo dhibdeedhaa? Ani waliisaa wallaalee Sabni keenya marti Afaan wal wallaalee  Kaan yoo adii jedhu Gurraacha kan jedhu Kanatu naaf hin galle Kanan baruu fedhu Jaarraa tokko guutuu  Of duuba deebi’ee Seenaa darbe kaasuun Dirqama natti ta’e  Waa’een saba kootii Abjuu natty ta’e Ka’ee dhadhaabadhee  Waanan godhu dhabnaan Waldorgomsiisutti ka’e Kan duraa hoo dhibdeedhaa … Continue reading DHIBAA’UMMAA MOO DHIBDEE

Maal fayyada barnoonni?

Barnoota. (2), hundumatu jaja, hundumatu faarsa, Isaaf eebba malee namni hin qabu abaarsa,  “Ni baranna” jedha lallabee dhaadata, Waa’eesaa dhaga’uuf gurratu oldhaabata,  Yoo ciises abjuudhaan samii cuunfee qora, Ekeraa barnootaa waliin tulluu kara, Xinnaafi guddaa hin qabu fudhachuuf fakkeenya, Sagalee barnootatu dhaale dachee keenya, Nama barates qabna nu’i kallattii maraanuu, Kan qalama hundumaa lixeeru, Kan … Continue reading Maal fayyada barnoonni?

Hunduu yeroo qaba

Argeera jedhanii yoodhuma ilaalani Otoo hinhubatin yoodha haasa’ani Osoo keessa hinbeekiin yoodha jaalatani Oolee gaafa bulee maal ta’a laata innii? Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii? Hunduu yeroo qabaa mee hubadhaa laalaa Yaada hedduudhaanis baay’isaa madaalaa Hubachuumoo dhiisuu egaa kamtu caalaa? Hunduu yeroo qabaa akkana hinta’iinaa Sirritti hubadhaa lakkii hingowwoominaa Walis gaggaafadhaa calillee hinjedhinaa  Sirriitti xiinxalaa … Continue reading Hunduu yeroo qaba