ABDIIN JIRA

Ilaalchi ofiif qabduu Maaf ta’a gad-anaa Sagaantaaf kayyoon kee Hin hafuu imaanan Haalota ilaaluun Ofbuufnaan hamilee Abdiin ati qabduu Dukanaan qabamee Nan danda’a jedhi Hamiile ofiif kenni Akka har’aa mitii Jira guyyaan borii!  

KAN KEENYA 

Duudhaalee eenyummaa  Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul’annee  Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa! Simboo keenya ********* Huseen Curraa 2013

Yaa darggagootaa Baradhaa!

Yaa darggagootaa Baradhaa Farra wallaalummaa;   Balbala qaroominaa; Humna tokkummaa; Riqaa guddinaa. Hundee hayyummaa; Ibsaa jireenyaa;  Warqii hinligidoofine; Qabeenya hinbadine, hincabine. Kan golga dukkanaa ittin tarsaasaan; Daawwitii iccitii addunyaa itti hubatan; Mala tabba doofummaa itti diigaan; Tooftaa deegaa itti mancaasaan/balleessan; Furtuu rakkoo itti hiikaan; Daandii  ittiin guddatan Meeshaa waanjjoo gabrummaa itti caabsan; Riiqicha bilisummaa itti … Continue reading Yaa darggagootaa Baradhaa!

JAALALA

Jaalalli aannani Yoo habbuuqqatani Jaalalli dhangaadha Yoo dhandhamatan An hin dhandhamanne Jaaladhees hin beeku Qaraan hin jaalanne Ishee na doorsistus Anoo hin filanne Sobdee kofalchiistee Onneekoo na seentee  Carraa biroo qabu Tiruurraa na teessee  Yaa bashaasha namaa  Maaliin si balleesse Yaaddoo bara baraa Sammuurra na keesse ********

SAMMUUKOO NA NYAATAA

Namni namummaasaatiin  Kan inni madaalamu Maaltu irraa hir’ate Har’a kan haalamu Hiyyummaa saatiinii Kan inni tuffatamu Gaaf tokko ni darbaaf Maaliif hin jedhamu Badiisaatiin ala Kan inni jibbamu Kaan isaa ni boona  Qabeenyaan dhaaddata Hiyyeessa arguu hin fedhu Maal abdateeti laataa Hiyyeessis keetumaa Ofiirraa dhiqattaa Kun ulaagaadha jedhee Eenyutuu murteesse  Uumaan hunda beekaan  Uumee wal … Continue reading SAMMUUKOO NA NYAATAA

Warra badu miti

Xaxee nu gaadi’ee utuu qabnuu kaayyoo Hardha haalli yeroo  nu fakkeessus laayyoo Garuu laayyoo miti, nu saba jabaadha Warra tumaa Gadaa adduunyaan nu beeku, ilmaan Oromoodha. Sanyiin keenya hinbadne,warra badus miti Dagaagnee adduunyaa warra dhaalu nuti. Kakuu baduu hinqabnu,hinbadnu jarana Nuti ilmaan Oromoo akkasitti amanna. Dhufaatii keenyatu warra badu miti madda keenya beekna Haala Oromummaan … Continue reading Warra badu miti

Barannoo

Hordaan koo qalama bajjiin baasa Oyiruun koo waraqaadha nan barreessa Midhaanan facaasa hiyyummaan balleessa Har’a ijaan baha doofummaa kaleessaa Sichi oromoon hundi ni dubbisa kaan ni barreessa/2X/ Qalama qawween koo waraaqaadha dirreen koo Dammaqsee hamilee koo olfuudhee irree koo Kan ormi bulchuu yaade jaarra tokko hambisee Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee Taaddasaa Birruu lafa jiruu … Continue reading Barannoo