OROMTICHA GANAMAA

Oromoon kennaa qaba Kennaa kennaa caalu Kan moofee hin banne Dhaloonni waldhaalu Ummata ganamaan Rabbiin eebbifame Gamtaan ijaarame Wal waame wal yaase  Rakkoo qabuu hundaaf  Furmaata mariisisee Seera isaa tumataa Odaatti wal yaasee Seerii Oromoota  Maqaa qofa miti Mee akka fakkenyatti Tokkuman siif kaasaa Jalqabbi dimookiraasii  Hundeen isaa essaa? Nimoona  curraa

GALFATA HIN GALIN HAFE

Qorsa agartuu koo Abdii eegeree koo Jiraadhuu naaf buli Tokkitti gootakoo Jettee na eebbiftee Murattuun haadha koo Hawwiin harmee kootii Galmaa akka ga’uuf Osoo fedhii kootii Har’a akka ta’uuf Mudhii koo hidhadhee Deemsa fageeffachuuf Hin deemin raata’e Galfata galfachuuf  Namaa gadi ta'e Daraan na dhiphise Nimoona  curraa

DAMMAAQA!

Qotee bulaaf hojjataa Daldaalaaf barataa Kaka’ii kakaasi Kanneen hojii hin qabne Hojiitti bobbaassi Biyyaa kee misoomsii Kanneen hin dammaqnees Dhaamsa biyyaa labsi Daraan sosochoosi Hawwii kee dhugoomsi!! Nimoona  curraa

LAFA SEENAA QABDU

UUmamaan si tolchee Ardii Oromtichaa Addaa si taasisee Duudhaa saba keetiif Kaasee sidhaabsisee Lafa seenaa qabdu Magariisa uwwisee Yoo rakkoo kaleessaa Seenas wal gaafatee Madda waliif ibsaa Lammiin iyyaafata Innoo maqaa qaba Duudhaa yoom dagata? Nimoona  curraa

Nama gaarii

Namni gaariin ni beekama Gaarii hojjetee wareegama Aadaa isaa mararfata Jaarsa biyyaaf bakka laata                      Irree isaatiin lafa soqee                      Karaa barruu babbaqaqee                      Jireenya isaa fooyyeffata                      Egereedhaaf karoorfata. Sammuu duwwaatti of hin dhiqu Qoonqoof jedhee liqii hin dhaqu. Of bokoksee of hin jaju Iddoo hin taanes hin ijaajju!      … Continue reading Nama gaarii

Gaadii

Akka sawwi hin sochooneef Miila kaasee nama dhiitee hin miineef Balaa geessisee ofifiis akka hin abaaramneef Ofumaan of dararee, amaalasa isa gadheef (×2) Gadi'aamee elmaamuuf of dirqisisee Ofiis midhamee namas dararee, rakkisee Balleessa isaaf yakkaa innii uumee ballesse Gaafa gaadi'amee bare amaalasas dagaachisee Naman wal barsiisee, isas amaala tolchee Dhala lammaatas isa eggachuuf qalma isa … Continue reading Gaadii

Gaadii

Akka sawwi hin sochooneef Miila kaasee nama dhiitee hin miineef Balaa geessisee ofifiis akka hin abaaramneef Ofumaan of dararee, amaalasa isa gadheef (×2) Gadi'aamee elmaamuuf of dirqisisee Ofiis midhamee namas dararee, rakkisee Balleessa isaaf yakkaa innii uumee ballesse Gaafa gaadi'amee bare amaalasas dagaachisee Naman wal barsiisee, isas amaala tolchee Dhala lammaatas isa eggachuuf qalma isa … Continue reading Gaadii

Bari’e

Ifee as qaari’ee Turee turee ifni ba’ee  Gaariin dhufee tole je’ee Aduun barii bahee hoo’ee Dhiibee dhiibee dhdhiibee Kan hoollatu harka qabee Sobni dhufus dhugaan yoom dhabee Kan inaaftu harki cabee Ta’ee ta’ee dubbatamee Booruuf qarruuun wal makamee Otoo taa’uu bulbulamee Nibari’e unkuramee Tulluun lafaa ol-fagaatee  Barii dhoowwuf karoorfatee Tabba tabbaan wal- filatee Nibari’e injifatee … Continue reading Bari’e

Kudhaama koo

Yuunivarsiitii  kessaa Yeroo waliin turre Waan  gaggaarii malee Waan biraa hinagarre. Akka haadhaataatee Ofitti naqabatte;  Akka jaalalleettis Na kunuunsifatte. Sirra boraafadhee Dadhabbii boqodhe; Jaalala  irreefadhee Nagaa facaafadhe; Dheebodhee unadheeBeela’ee sooradhe; Abjuu dhugeeffadhee Dhugaa dhamdhamadhe. KitaabaKutaa : 12 irraakan fudhame