SAFUU

Safuun seera miti Safuu maal cabsituu Imaanaa abbootii Maalidhaaf dagattu Safuun iddoo qabdii  Qomoo koo keessaatti Fudhatamaas qaba  Waaqayyoon biratti Safuu maal cabsitaa Dhiiroo akkanatti Sabni koo Oromoon  Safuu addaa qabaa Safuun oromoota Biyya kaminittuu Fudhatama qaba!!!

Sin Jaalladha Hiriyaa koo

Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa guyyaaa gammaachuu Wajjiniin nyaannee kolfaa Gaafa guyyaa dhiphinaa Kan dhukkubaa fi … Continue reading Sin Jaalladha Hiriyaa koo

Hin firoomu

Lolaan lola’ee darbu Bubbeen awwaara kaasu Kaayyoo fi galama koorraa Olii fi gadi nan raasu Haalli gaggalagaluus Na harkaa hin gatu akeekaEenyuuf akkan dhaabbadhe Haleelladheetan beeka Waanti hundumtuu guutee Yoo naaf mijates bakkii Imaanaa uummata koo Ani hin dagadhuu lakki Waadaan galeerra utaalee Darbee hin deemu yoomuu Booyyee fi waraabessatti  Lakkii ani hin firoomu Gammachuu … Continue reading Hin firoomu

Sin Eega

Mana keetti koottuu gali Maalumaaf teessa ollaa Roorroo Oromiyaa tuqu Walumaan taanee lollaa Shiraafi holola diinaan Adda hinbaanu gonkumaa Oromiyaaf qabsoofna Kaayyyoon Keenyaa tokkuma Hiririsii fidii koottu Buttaa keetiifi muraasa Amma yoomiitti diinni Gidduu goree nu raasa? Nutu qajeelacha waliin Karaa duraan danddabe Hin turin maaloo koottu Sin eegaatii jajjabe. Gammachu G. Adoolessa 10/2018

SAFUU

Safuun seera miti Safuu maal cabsituu Imaanaa abbootii Maalidhaaf dagattu Safuun iddoo qabdii  Qomoo koo keessaatti Fudhatamaas qaba  Waaqayyoon biratti Safuu maal cabsitaa Dhiiroo akkanatti Sabni koo Oromoon  Safuu addaa qabaa Safuun oromoota Biyya kaminittuu Fudhatama qaba!!!

SAFUU

Safuun seera miti Safuu maalf cabsituu Imaanaa abbootii Maalidhaaf dagattu Safuun iddoo qabdii  Qomoo koo keessaatti Fudhatamaas qaba  Waaqayyoon biratti Safuu maalf cabsitaa Dhiiroo akkanatti Sabni koo Oromoon  Safuu addaa qabaa Safuun oromoota Biyya kaminittuu Fudhatama qaba!!!

OROMTICHA GANAMAA

Oromoon kennaa qaba Kennaa kennaa caalu Kan moofee hin banne Dhaloonni waldhaalu Ummata ganamaan Rabbiin eebbifame Gamtaan ijaarame Wal waame wal yaase  Rakkoo qabuu hundaaf  Furmaata mariisisee Seera isaa tumataa Odaatti wal yaasee Seerii Oromoota  Maqaa qofa miti Mee akka fakkenyatti Tokkuman siif kaasaa Jalqabbi dimookiraasii  Hundeen isaa essaa? Nimoona  curraa