SAFUU

Safuun seera miti Safuu maalf cabsituu Imaanaa abbootii Maalidhaaf dagattu Safuun iddoo qabdii  Qomoo koo keessaatti Fudhatamaas qaba  Waaqayyoon biratti Safuu maalf cabsitaa Dhiiroo akkanatti Sabni koo Oromoon  Safuu addaa qabaa Safuun oromoota Biyya kaminittuu Fudhatama qaba!!!

OROMTICHA GANAMAA

Oromoon kennaa qaba Kennaa kennaa caalu Kan moofee hin banne Dhaloonni waldhaalu Ummata ganamaan Rabbiin eebbifame Gamtaan ijaarame Wal waame wal yaase  Rakkoo qabuu hundaaf  Furmaata mariisisee Seera isaa tumataa Odaatti wal yaasee Seerii Oromoota  Maqaa qofa miti Mee akka fakkenyatti Tokkuman siif kaasaa Jalqabbi dimookiraasii  Hundeen isaa essaa? Nimoona  curraa

GALFATA HIN GALIN HAFE

Qorsa agartuu koo Abdii eegeree koo Jiraadhuu naaf buli Tokkitti gootakoo Jettee na eebbiftee Murattuun haadha koo Hawwiin harmee kootii Galmaa akka ga’uuf Osoo fedhii kootii Har’a akka ta’uuf Mudhii koo hidhadhee Deemsa fageeffachuuf Hin deemin raata’e Galfata galfachuuf  Namaa gadi ta'e Daraan na dhiphise Nimoona  curraa

DAMMAAQA!

Qotee bulaaf hojjataa Daldaalaaf barataa Kaka’ii kakaasi Kanneen hojii hin qabne Hojiitti bobbaassi Biyyaa kee misoomsii Kanneen hin dammaqnees Dhaamsa biyyaa labsi Daraan sosochoosi Hawwii kee dhugoomsi!! Nimoona  curraa

LAFA SEENAA QABDU

UUmamaan si tolchee Ardii Oromtichaa Addaa si taasisee Duudhaa saba keetiif Kaasee sidhaabsisee Lafa seenaa qabdu Magariisa uwwisee Yoo rakkoo kaleessaa Seenas wal gaafatee Madda waliif ibsaa Lammiin iyyaafata Innoo maqaa qaba Duudhaa yoom dagata? Nimoona  curraa

Nama gaarii

Namni gaariin ni beekama Gaarii hojjetee wareegama Aadaa isaa mararfata Jaarsa biyyaaf bakka laata                      Irree isaatiin lafa soqee                      Karaa barruu babbaqaqee                      Jireenya isaa fooyyeffata                      Egereedhaaf karoorfata. Sammuu duwwaatti of hin dhiqu Qoonqoof jedhee liqii hin dhaqu. Of bokoksee of hin jaju Iddoo hin taanes hin ijaajju!      … Continue reading Nama gaarii