Haala Namootaa

Akkaataa qo’annoofi qorannoo ogeessota  xin-sammuutti, haala (amala) namootaa bakka  lammatti qoodu.Inni tokkofaa, Abdii Qabeessota [“Optimist”] jedhaama.  Kana  jechuunis, waan hundumaa  ija gaariin [positives] kan ilaalaniifi fudhatanidha. Fakkeenyaf  ani kitaaba sirraa  ergifadhee, sababa rakkoo yaadaa, hubannoo dhabuufi  xin-sammuu qabu irraa kan ka’een  kitaaba  kana  yerootti siif  hindeebisne. Ati garuu deebii gaarii anaaf qabdu akkam akka ture  … Continue reading Haala Namootaa

Addunyaa Tana Irratti:

Jecha kee eeggadhu, isatu gocha ta’aatii.Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta’aatii.Amala kee sirreessi isatu namoota wajjiin si jiraachisaatii.Jireenya kee fooyyessi, isatu boqqonnaa bara jireenya kee guutuutii.Qabeenyaan qabduun namatti hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatii.Beekumsa qabduun uf hin tuulin, namoonni si caala beekan heddutu jiraatii.Aangoo qubaan si filaniin uf hin dhiibin, qubaan irraa si buusaniitii.Hin hatin abaarsa … Continue reading Addunyaa Tana Irratti:

Mammaksa

Kan tokko  tuffate tokko manaan bulfate Warraan buluuf sareen somba nyaattee bulti Saree deemsa hammaattu marratu duubaa qalata Akka sooressi haasawu hiyyeessi maalala Barri ni darba taajjabbiin hin darbuKaraa an jaalaadhu na arii’atan jedhe waraabessi Haak jedhanii waa tufan , mammaakaa waa himanAadaafi aduun ni dhokatan malee hin badanBareedinni gurraachaafi dubbiin gamnaa nama bira gaheetu hubama