Maqaan Lageen gurguddoo

  Laga Awaash Laga Gibe Laga Baroo Laga Didessaa Laga Wabii Shabalee Laga Calalaq Laga  Dabus Laga Muger Laga Omoo Laga Aqaaqii Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha. Maddi:- Internetii irraa,

Advertisements

Geggeessummaan maal fakkaataa?

Geggeessummaa hojii kee keessatti.hawaasa kee keessatti ykn jaarmiyaa kee keessatti yeroo ta'u arguu dandeessaa? Gaggeessummaa hojiin arguuf bu'aawwan sadan kana barbaaduu si barbaachisa. Isaanis: kallattii. Kallattiin maal fakkaataa? Namni kamiyyuu mul'ata yookaan galma kooti kan jedhudha. Namoota waan milkaa'ina hundaa fakkaata jedhanitti waliif galu. Hiriirsuun maal fakkaataa? Nama kamiif iyyuu gahee fiitti gaafatamummaan walii isaanii … Continue reading Geggeessummaan maal fakkaataa?

Seenaa Gotaa Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Lamaffaa

Geggeessitoonni Xaaliyaanii fi baandaan sodaatanii yeroo hedduu araaraaf jaarsa itti ergaa turan. Garasuun gargaarsa uummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaanitiin qabamuu hin dandeenye. Roorrisaan biyya abbaa qabu gabroomfate fi baandaan biyyaa isaa saamsisuun alagaa jala kaatu ramaca caalaa isa guba ture.  Keesumaa uummanni Itoophiyaa Xaaliyaanotaan Finfinneerratti ajjeefame ijasaa duraa baduu dide. Guyyaa tokkollee osoo miila isaarra rasaasan rukutamee loltoonni harkaa … Continue reading Seenaa Gotaa Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Lamaffaa

Fayidaa tola oltumma kannen beektu?

Yeroo boqonna keessani maal hojjachuun dabarsitu? Kessattuu barattoonni yeroo ganna kana hojii tola ultummaa hojachuun yoo dabarsitaan bu’alee armaan gadii ni argatu jedha maddi tokko. 1.  Maliif hojii tola oltumma hojjadha? Hojii tola oltummaa namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsa kennu dha.Bu’aan isaa garuu siif dachaa kana caalaa.Hojii tola ultumma dhiphina samuu hir;isuuf, yaadoo hir’isuuf, samjuu keenya … Continue reading Fayidaa tola oltumma kannen beektu?

Magaala Naqamten wal-baraa!

Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. Magaalaan Naqamte naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa kessatti argamti. Iddon itti argama ishee ol ka’iinsa lafaa meetira 2,088 kan qabu yoo ta’u latitude fi longitude 905’N 36033E qaba. Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti. Naqamte magaalaa guddoo Kutaa Bulchiinsaa Wallaggaa kan durii kan turte yoo ta’u amma immoo magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaati. Akka lakkoofsa uummata bara … Continue reading Magaala Naqamten wal-baraa!

Beekumsa

Beekumsi karaa adda addaatiin ilaalama. Kaan akka waan hubatamee itti jiraatamumaraatti fudhata. Gariin ammoo, adeemsa saayinsa waan wal-qabsiisa. Namoonni bu’uura ogummaati jedhanis jiru.    Marti isaan iyyuu tajaajila isaarratti xiyyeeffatan. Hiikni kennamu hamma fedhe baay’atulle, kal-heddee (multidimensional) ta’uu fi jireenya hawaasaatiif gumaachuun isaa hubatamuu qaba.  Maddi beekumsa kanaa maali? Gaaffiin jedhu garuu deebii barbaada. Maddi … Continue reading Beekumsa