Kolone Daraartu Tullu/ Kutaa tokkoffaa

Seenaa Kolonel Daraartu Tullu gabaabumatti ibsuun baay’e rakkisaa waan ta’eef, hanga danda’amaneti xiqqesinee isiif dhiyeesuuf yaalla. Sababiin isaa jabaa ofii abbadhumatuu faarfata waan ta’eef.  Daraartu kan dhalatte ganda baadiyaa Oromiyaa keessatti, nannawaa Boqojiitti. Nannawwan sun immoo akkuma beektan burqaa atileetota keenyatti. Waantonni Daraartu adda taasisan waantota heddutu jiru, fakkenyaf ishee, Akka Afrikaatti dubartii jalqaba olompikii … Continue reading Kolone Daraartu Tullu/ Kutaa tokkoffaa

Advertisements

Ajaa’iba wa’e ilma namaa

Afaan keenya guyyattii gororaa litira tokko oomishuu danda’a.Yeroo tokko tokko sammuun keenya kan caala yeroo rafnu hojiif qophii ta’a.Namni tokko giddugaleensan gosa baakteriyaa 67 garaa isani keessa qabu.Waggaatti  giddugaleesan seeli gogaa kiloogiraama 4 hir’ifna.Daa’imni yeroo dhalatanii hanga ji’a tokko ga’anitti imimman hin buusan.Onneen nama gidugaleessan bara jireenya nama tokko yeroo billiyoona sadii rukutti.Dhiigni qaama keenya … Continue reading Ajaa’iba wa’e ilma namaa

Waantota dinqisiisoo!

Bishaan ho’aan ,bishaan qoora caal daafe gara cabbitti jijjirama Meeshan baay’ee cimaan qaama namaa kan argamuu arraba keessatti. Gondaan sa’atii 12 keessatti kan boqottu daqiiqa saddet qofa. Qabiyyeen chokoleeti keessaa jiru saree ajjeesuu danda’a. Qillensa keessa keeti uukkamsitee qabuu dhanof-ajjeesu hin dandeessu. Ciqilee kee arraba keen tuquu hin dandeessu. Booyyeen gara samii ilaaluu hin danda’u … Continue reading Waantota dinqisiisoo!

Abbabaa Biqilaa  Eenyu? Kutaa 1 ffaa

Kutaa 1 ffaa Shambal Abbabaa Biqilaa (Hagayya 7, 1932 – Onkoloolessa 25, 1973) atileetii Olompiikii maraatoonidhaan si'a lama mo'ee yoo ta'u irra caala kan ittiin addunyaarratti beekkamu bara 1960tti Olompiikii Gannaa luka duwwaa kaachudhaan medaaliyaa warqii argachuu isaatini. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. Abbabaa Biqilaa gaafa Hagayya 7, 1932 maatii Oromoo gosa Abbichuu ta'anirraa dhalate. Iddoon … Continue reading Abbabaa Biqilaa  Eenyu? Kutaa 1 ffaa

Maqaan Lageen gurguddoo

Laga Awaash Laga Gibe Laga Baroo Laga Didessaa Laga Wabii Shabalee Laga Calalaq Laga  Dabus Laga Muger Laga Omoo 10.Laga Aqaaqii Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha. Maddi:- Internetii irraa,

Albuuda Qabsoon Boodaa

Kan akka ''Harriet Tubman'' jireenyaa maatii isaani fi haala hunda moo'atan! Hir'inaafi hiyyuma mataa isa cabseef kan hin jilbeenfanne,halkaniifi guyyyaa jireenya qabsoo abbaafi haatisaa keessa ce'anii as ga'an homaattuu kan hinlakkoofne sarbeessaan ilma maatii qotee bulaati. Gidiraa ijoollummaan mataa isa cabsaa ture hunda har'a isaaf mudannoo godaannisaa hindagatamnedha.sammuusaan kanatti qabamee mul'ata fuulduraa kan akka abiddaa … Continue reading Albuuda Qabsoon Boodaa

Senaa Abirhaam Linkoolin

“Galma tokko ga'uuf Kutannoo fi murtoon barbaachisaa dha” Abirahaam Linkooliin Yaalii isaa addaan hin kunne. Abirhaam Liinkooliin, ilma qotee-bulaati. Bakka Hodjeenvillee keentuukii jedhamutti Guraandhala 12,1809 dhalate. Maatiin isaa kan hin baranne yoo ta'an illee inni waggaa tokkoof mana barumsaa galee barachuun jaalala dubbisuu dagaagfateera. Bitootessa, 1830 maatiin Liinkooliin gara Ilinooyisitti jijjiiraman. Qabsoo Jireenyaa Mo'achuuf... Sababa … Continue reading Senaa Abirhaam Linkoolin