Waantota dinqisiisoo

Sattawwaan sa’atii 24 keessattii daqiiqaa 5 hangaa 30 qofa ciifti.Lakkofsa 40 yoo afaan Ingiliziin barreesitan, qubeen hundi isaan tartiita eegun barreeffamu, ( FORTY), kun lakkofsa hunda irraa adda isa godha.Addunya kana keessatti biyyii dhugaatii Koka Kolla argachuu hin dandeenye biyya Kooriyaa kaaba fi Kubaa qofa.Biyyii Adduunya kana irraa namoota baay’ee dawwatamtuu biyya faransayitiBishaan baay’ee humna … Continue reading Waantota dinqisiisoo

Yeroo akkami qo’achuu jaallattu?

Barattootaf: Yeroo qo’annaaf garii dha jedhamee tilmaamamu:Halkan gara barii sa’atii 10:00 hangaa 12:00 sammuu namaa 100% hojiif qophii ta’a.Ganama sa’atii 12:00 hanga 1:30 sammuu nama 50% hojiif qophiidhaHalkan sammuun hojii 20% qofa qophii ta’a.Mee isiin waliin madaala ilaala!Siissiif maddaa Odeeffannoo ijoo!