Seenaa Guddataa (1ffaa)

https://soundcloud.com/user-897514358/seena-guddataa-1ffaa Kutaa Tokkoffaa Obbo Qannoo fi aadde Jiituun maatiisaanii jireenyaan giddugaleeyyii ta’anii fi ganda baadiyyaa tokko keessa gargar fagoo jiraatan keessaa, godina Shawaa Bahaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhalatan. Akka aadaa Oromootti ijoollee sirriitti nyaachisanii guddisuun sirriitti  beekamaa dha. Haaluma sanaan, obbo Qannoo fi aadde Jiituunis soorattoota qabiyyeen badhaadhoo ta’an kan akka marqaa, caccabsaa, aannanii … Continue reading Seenaa Guddataa (1ffaa)

Oogummaa qonnaa guddisuu fi tooftaa  gahiinsa Oomisha moose fi garbuu biiraa

Naannoo Oromiyaa Godinaalee  Arsii, Arsii Lixaa, fi Shawaa Lixaa Gahiinsi beekumsaa fi ogummaan qonnaan bultootaa qonnaa isaanii irraa bu’aa qabeessa ta’uu fi ta’uu dhabuu keessatti murteessaa dha. Kana hojiirraa oolchuuf, beekmsaa fi ogummaa qonnaa isaaniitiif barbaachisu addaan baasuun madda fi tooftaa ittiin babal’isan guddisuun dhimmaa xiyyeffannoo keessaa galuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa “Tarsiimoo Misooma Qonnaan Durfamuun … Continue reading Oogummaa qonnaa guddisuu fi tooftaa  gahiinsa Oomisha moose fi garbuu biiraa

Ayyoo

Ayyoon beektuu dha Haati dooktoroota Kan piroofeseroota Kan Injineeroota Maal kana qofaree Kan paayeletoota Galaanni kee guddaa Hunduu sirraa madda Ati naaf jiraadhuu Horii buliin jedha Ayyoo guddistuu too Harmee harmaa dachaa Sittui naag qorichaa Naa tarkaanfachiftee Meeqatam riiqicha Tokkolee sin caaluu Eegaa rabbii tokkichaa Galaankee hedduu Umrii sif laatu Fayyaa waliin dachaa!

Seenaa Oromoo Raayyaa

Uummati Oromoo jaarraa tokko dura sirna gadaatiin ofiin of bulchaa ture.  Minilik Oromiyaa erga weeraree qabate (gabroomfate) booda garuu sirni gadaa hafee,waanjoo gabrummaa sirna nafxanyaa jalatti bitamaa ture. Egaa baroota sana keessatti uummati Oromoo aadaafi,dudhaasaa akka irraanfatu godhameera. Seenaansaas aguugameefi daguungorsamee barreeffamuudhaan eenyummaasaa akka irraanfatuuf cunquursaan guddaa irratti raawwatamaa ture. Amma garuu sabi guddaa kun … Continue reading Seenaa Oromoo Raayyaa

Dhibbisaafi Kuullee

Akaakayyuushee kana arguu baattus, seenaasaa dhageesse irraa kan ka'e akka malee jaallatti. Akkaataa itti harmeeshee guddise, jaalala inni ishee argisiise, oolmaasaa baay'ee dhageesseetti. Fuulashee gudunfitee dhaabattee keenyan manaa ilaalti. Uffata hirribaa ittiin bulte hin jijjiirranne. Siree irra bulte hafaa jirti. Gidduutti akka itti dhufaa wayii yaadni itti dhufnaan akkuma uffata siree qabattee jirtutti dhaabattee keenyan … Continue reading Dhibbisaafi Kuullee

Hunduu haa Barannuu

Hunduu haa Barannuu Barumsi ba'eessa Doofummaa balleessaa Qarooma jabeessaa Dandeetti gabbisa Warri Baratanii rakkoollee qoratuu Warri hin baratiin Dukkaanaan Jiraatu Walaalli Badduudha nama gooti raatu Dhiiraaf dubaraan hunduu Haa baratuu horsiisaf Barumsa waal simsifnee Fayyaa fi qabeenya keenya Tiksinee Jiruu dhaaf Qophoofna dandeetti Gabbifna barumsi kan hunda Adda hin fo'atu Ijoolleef manguddoo jedhe Hin gaafatuu … Continue reading Hunduu haa Barannuu

Karaa Garaatti Hafte

Dur- duri akkas jedhani Sangoota sadi ta’anii Waliin manaa ba’anii Deemutti ka’anii Karaarra bu’anii Bifti isaanii addaddaadha Sangaan tokko adiidha Kan lammataa gurraacha Inni sadaffaan daalacha Isaanii deemaa jiruu Waraabuu beela’ee jooruu Guyyaan walitti fide Waraabuus gammadee Daba garaatti yaadee! Itti siiqee nagaa gaafatee Iddoo deeman qoratee Tokkummaa isaanii sodaatee Mala salphaa filatee Gargar baasuuf … Continue reading Karaa Garaatti Hafte