Hojiin Daandii Guddinaati

Hojiin daandii guddinaati

Kan hojjetu ni milkaa’a

Gartuuf gamtaan wal utubee

Bakka kaayyoosaati ga’a

Dhibaa’ummaadhaan tuqame

Qooda taa’ee nyaatu mataa

Namni hojiif yeroo kennu 

Waan barbaadu irraa argataa

Lammiif biyyasaatiif jedhee

Humna isaatiin cichee laata

Gadadoo ofirraa fageessee

Harka duuleen kolfaa nyaata

Daldalaaf hojjaa dagaagsee

Of godhee abbaa kalaqaa

Namni hojiif yeroo qabu

Humnasaa kennee dalaga

#Kanaafuu 

Bakka jirru hundumaatti

Dammaqsee haa kaanu hojiitti

Gaafas gadadoof hiyyummaan

Galgalooftee nurraa dhiiti

Dhaloota nu boodaan dhufuuf

Akka galmeessinuuf seenaa

Yonnaa hojiitti jabaanne

Daga hiyyummaa hunda ceena

Gaafas 

Maatii keenyaaf ibsaa taane

Irraa dhaamsinee dukkana

Dhuunfaa keenyaattis of taana

Fayidaan hojii isa kana 

Hawaasa keenya barsiisnee

Dhaloota of bare ijaarra

Isa dhabeef humna taanee

Isa dadhabe gargaarra

Hanga lubbuudhaan jirrutti

Yoo hojjenne humna keenyaan

Hawaasa boquu ol qabnee

Gamachuun buluu dandeenya

Tuffannee osoo achi hin qoodin 

Hojii jibbinee moggaatti

Jijjiiramuuf murteeffannee

Hunduu haa kaanu hojjaatti

Yeros hamileen tokkoomne

Gaara ulfaatus waliin baana

Kaayyoo keenyaaf haa dhaabbannu

Yoo hojjenne nama taana

Qaawwaa rakkoo keenyaa duchuuf 

Hin deemnu karaa fageenyaaa

Qaawwaa jiru irratti ofiif hojjennee 

Hir’uu keenya guutuu dandeenya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s