Hojiin Daandii Guddinaati

Hojiin daandii guddinaati Kan hojjetu ni milkaa'a Gartuuf gamtaan wal utubee Bakka kaayyoosaati ga'a Dhibaa'ummaadhaan tuqame Qooda taa'ee nyaatu mataa Namni hojiif yeroo kennu  Waan barbaadu irraa argataa - Lammiif biyyasaatiif jedhee Humna isaatiin cichee laata Gadadoo ofirraa fageessee Harka duuleen kolfaa nyaata Daldalaaf hojjaa dagaagsee Of godhee abbaa kalaqaa Namni hojiif yeroo qabu Humnasaa … Continue reading Hojiin Daandii Guddinaati

Bishaan burqaa jireenyaati

Bishaan burqaa jireenyaati Kan lapheefi lafa goggoge jiisu  Dachee magarisomsee  Kan lubbuu gammachiisu  Garuu... Naannoon qulqullina dhabee Gaafa balfaan faalamu  Bishaan lubbuuf sooratan Gaafa xuriin dhaalamu Dhukkuba daddarbaatu  Qe'ee nama hundaa lixa Lubbuu namaafi bineeldaa Du'aan lafarraa fixa  - Xiqqaafi guddaan wal dhageenyee Amaanaadhaan  gadi teenyee  Ollaa bitaafi mirgaa dhaggeefannee Rakkoo jiru furuuf murteeffanne Amaanaa … Continue reading Bishaan burqaa jireenyaati