Sin Jaalladha Hiriyaa koo

Babarreedu Oromoo

Utuu naaf hindhagayin

Firrikoo gamaanaa fi gamaa

Bakka rakkoo kiyyaatti

Situ dursee argama

Aantiidhaafi obbolaa koo

Dursitee natti siqxa

Caba koo naaf dhidhiibdee

Dhiiga koo narraa dhiqxa

Kaasuu keetti na fuutee

Qabdee lafaa na kaasta

Dugda keetti na baattee

Bowwaa keessaa na baafta

Gaafa guyyaaa gammaachuu

Wajjiniin nyaannee kolfaa

Gaafa guyyaa dhiphinaa

Kan dhukkubaa fi golfaa.

Gammachuu G.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s