Makmaaksa

Kan wal kajeelu Afaan hin qajeelu

Akaayin bara beela firaan adda nama baafti

Jaalachaa oolaniis intala haadhaa hin fuudhan

Harka goowwaatin boolla jawwee safaru.

Haadhaatu du’e jedhani ilmoo bofaa wajjiin bo’icha hin ta’an

-abaarsi goowwaa eeboon qixa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s