Keelloo

Ji’a sadiif sitti tolee

Yommuu hutee daraartu

Waqtiin bonaa yoo ga’u

Maaliif ofii hin baraartu?

Ofiifuu gaaddisa hin taane

Maaltu sitti baqata?

Kanaaf namni si afrgu

Buqqisee si darbata.

Caakkaadhaafi buulloo

GHaddisa shifiifi mixii

Lafa kiyya irraa ka’i

Qotuun koo sii’if miti.

Ilbiisni umurii hin qqabnetu

Jala kan kee daaddisa

Bareedina bifaa malee

Taatee hin beektu gaaddisa

Utuu taatee jiraattee 

Akka Ejersaafi Gaattiraa

Akkaa hoomii fi Waddwwssa

Enyuu si biraa hin qabu

Komiidhaafi haadheessaa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s