Barsiisaa koo….

Aaa… jette kaatee

Na barsiftee qubee

Harka kan koo qabde

Na qabsiiftee kobbee

Tokko lama jettee

Natti himtee lakkoobsa

Har’a akkamittan

Olmaa kankee dhoksa

Amala koo hin mijanne

Jeeqaa dadhabsiisaa

Hundaa naaf dandeesse

Gorsaa, na barsiisaa

Akkan nama ta’uuf

Sammuu koo naa qarte

Daandii koo dukkanoftu

Bekumsaan ibsite.

….safuuu yaa barsiisaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s