Yoo Nama Taate

 • Jaalala baay’isi.
 • Beekumsa ida’i.
 • Qabeenya hiri.
 • Inaaffaa hir’isi.
 • Ilaalcha wal-qixxeessi.
 • Hojii guddisi!
 • Teessuma xiqqeessi.

Jaalalli Dhugaa:

 • Mi’aawaadhaa dhandhamadhu.
 • Urgaawaadhaa fuunfadhu.
 • Gammachuudhaa simadhu.
 • Icciitiidhaa eeggadhu.
 • Dorgommiidhaa itti hirmaadhu.
 • Qabsoodhaa injifadhu.
 • Abdiidhaa obsaan eeggadhu.
 • Qabeenyaa horadhu.
 • Bultiidhaa ijaaradhu.
 • Gaaddisaa jala boqadhu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s