Qabaadhu

  • Jaalala onnee
  • Beekumsa sammuu
  • Obsa garaa
  • Dhugaa arrabaa
  • Ogummaa harkaa qabadhu!

 Bara Jireenya Kee Keessatti:

  • Kan dabarsite yaadadhu.
  • Kan keessa jirtutti jabaadhu.
  • Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu.
  • Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu.
  • Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s