Mirgoota Namoomaa Idil-Addunyaa Keewwata – 20

1. Namni kamiyyuu bilisummaa nagayaan walgahuufi mirga waldaya gurmeessuudhaa ni qaba.

2. Namni kamiyyuu miseensa waldaya tokkoo akka tahu hin dirqisiifamu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s