DURII FI HAR’A

..DUR

Duumessa jaalalaatu

Lafa keenya uwwisa

Ijoolleetu gad-jedhee

Maanguddoota dubbisa

HAR’A…

Jaalalli dhidhimee

Jibbi guutee lafa!

Safuun biyyaa ba’ee

Fakkaateera fafa!

..

..

DUR…

Hunduu qixa qaba;

Ormi dinqa hinlixu!

Fo’aan dhugaan dhufe

Ololaan hincitu!

..

..

HAR’A…

Sobatu shubbisa;

Dhugaatu gad-jedhe!

Gadheen dinqa bulee,

Dubbata waan fedhe!

Gammach G.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s