Mammaksa

  1. Kan tokko  tuffate tokko manaan bulfate 
  2. Warraan buluuf sareen somba nyaattee bulti 
  3. Saree deemsa hammaattu marratu duubaa qalata 
  4. Akka sooressi haasawu hiyyeessi maalala 
  5. Barri ni darba taajjabbiin hin darbu
  6. Karaa an jaalaadhu na arii’atan jedhe waraabessi 
  7. Haak jedhanii waa tufan , mammaakaa waa himan
  8. Aadaafi aduun ni dhokatan malee hin badan
  9. Bareedinni gurraachaafi dubbiin gamnaa nama bira gaheetu hubama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s