Addunyaa Tana Irratti:

  • Jecha kee eeggadhu, isatu gocha ta’aatii.
  • Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta’aatii.
  • Amala kee sirreessi isatu namoota wajjiin si jiraachisaatii.
  • Jireenya kee fooyyessi, isatu boqqonnaa bara jireenya kee guutuutii.
  • Qabeenyaan qabduun namatti hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatii.
  • Beekumsa qabduun uf hin tuulin, namoonni si caala beekan heddutu jiraatii.
  • Aangoo qubaan si filaniin uf hin dhiibin, qubaan irraa si buusaniitii.
  • Hin hatin abaarsa jalaa baataatii.
  • Hin kijibin amanamaa taataatii!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s