Sin Eega

Mana keetti koottuu gali

Maalumaaf teessa ollaa

Roorroo Oromiyaa tuqu

Walumaan taanee lollaa

Shiraafi holola diinaan

Adda hinbaanu gonkumaa

Oromiyaaf qabsoofna

Kaayyyoon Keenyaa tokkuma

Hiririsii fidii koottu

Buttaa keetiifi muraasa

Amma yoomiitti diinni

Gidduu goree nu raasa?

Nutu qajeelacha waliin

Karaa duraan danddabe

Hin turin maaloo koottu

Sin eegaatii jajjabe.

Gammachu G.

Adoolessa 10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s