Tapha

Guyyaa tokko gondan sadii karaa deeman turan. Isaan waliin hasa’aa turan. Osoo dinni tokko nutti dhufee akkami mo’aana jedhanii yaada turan. Daqiiqa muraasa booda arba tokko argan. Gondaa kunnen yaada isaani irratti kennu jalqaban.

Gondaan tokkoffaan akkas jedhe, Arba  kana haa ajjeefnuu, nuti salphaatti ajjjesuu dandeenya jedhe. 

Gondaa inni lammaffaan immoo, millaa arba kanaa yaa cabsinuu, yoo millaan hin deemu ta’e nuqaqabuu hin danda’uu jedhe.

Gondaan inni sadaffaan garuu akkas jedhe, “yaa hiriyoota koo arba kanaaf dhiifama godhaaf, inni qofaa isaa jira, nuti immoo sadii dha.”

Yaadni mo’ataan kami?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s