OROMTICHA GANAMAA

Oromoon kennaa qaba Kennaa kennaa caalu Kan moofee hin banne Dhaloonni waldhaalu Ummata ganamaan Rabbiin eebbifame Gamtaan ijaarame Wal waame wal yaase  Rakkoo qabuu hundaaf  Furmaata mariisisee Seera isaa tumataa Odaatti wal yaasee Seerii Oromoota  Maqaa qofa miti Mee akka fakkenyatti Tokkuman siif kaasaa Jalqabbi dimookiraasii  Hundeen isaa essaa? Nimoona  curraa

MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 13fi 14

Keewwata - 13 1. Namni kamiyyuu naannoo biyya isaa keessa bilisaan sossohuufi jiraachuuf mirga ni qaba. 2.Namni kamiyyuu biyya kamiyyuu keessaa bahu fi biyya isaatti deebi’uuf mirga qaba. Keewwata – 14 1.Namni kamiyyuu miidhaa duraa baqachuu fi biyyoota biroo keessatti irkataa tahee jiraachuuf gaafachuuf mirga ni qaba. 2.Mirgi kun dhimmoota siyaasawaa hintahniin namoota ifatti himatamuun … Continue reading MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 13fi 14

Mirgoota Namooma Waliigalaa keewwata 12

Keewwata – 12 Jireenyi dhuunfaa nama hundaa maatiin, manni jireenyaa ykn quunnamttiin isaa karaa seeraan ala ta’een hintuqamu; kabajaafi maqaan isaa gaarinis akka badu hin ta’u. Mirrgoota akkanaa tuquufi gochoonni kabajaa namaa tuqan yemmu raawataman tokkoon tokkoon namaa mirga eegumsa seeraa argachuudhaa ni qaba.

MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 11

Namni hundi yakka itti himatametti mana murtii himatichi ifatti itti dhagahamutti seerarratti hundaawuun mirgi ofirraa ittisuu isaa eegameefii hanga yakkamaa tahuun isaa mirkanaawutti akka nama bilisaatti lakkaawamuuf mirga qaba.Namni hundi seera biyya keessaatti ykn seera idil addunyaatti yakka tahuun isaa yeroo hintumaminitti gocha raawwate tokkolleefu ykn raaw’ii dhisee hundaaf yakkamaa taassifamu hindandahu. Akkasumas yeroo yakki … Continue reading MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 11

MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA KEEWWATA 9fi 10

Keewwata – 9 Namni kamiyyuu garmalee qabamuu, hidhamuu ykn biyyaa baafamuu hin dandahu. Keewwata – 10 Namni kamiyyuu murttoo mirgootaa fi dirqamoota isaa ilaalchisee kennamu akkasumas yakkii inni ittiin himatame kamiyyuu murtee akka inni argatuuf mirgi walqixxummaa isaa guutuutti eegamee mana murtii loogii hinqabnee fi bilisa tahetti murtee sirriifi ifa ta’e argachuuf mirga qaba.

WAADAALEE IDIL-ADDUNYAA MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 6-8

Keewwata – 6 Namni kamiyyuu bakka fedhees tahu seera duratti nama tahee beekkamuuf mirga qaba. Keewwata – 7 Namoonni hundi giddu isaaniitti garaagarummaan kamiyyuu osoo irratti hin godhamne eegumsa seeraa wal-qixa qabu. Labsii Mirgoota Namooma Waliigalaa kana mormuudhaan garaagarummaan akka irratti hin godhamne eegumsi seeraa wal qixxeetti ni godhamaaf. Keewwata – 8 Namni tokkolleen heera … Continue reading WAADAALEE IDIL-ADDUNYAA MIRGOOTA NAMOOMAA KEEWWATA 6-8

MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA Keewwata 3-5

Keewwata – 3 Namni tokkoon tokkoonsaa mirga lubuun jiraachu, bilisumaafi nageenyummaa guutuu qaba. Keewwata – 4 Namni kamiyyuu gabrummaan ykn dirqamaan nama tajaajiluuf hin qabamu; daldalli gabrummaa bifuma kamiiyyuu dhowwamaa dha. Keewwata – 5 Namni kamiyyuu gochi gidiraa irratti raaw’atamu, ykn gochaa fi adaba gidirsaa ykn hammina garmalee, kan ulfina namummaa hir’isu ykn kan namaa … Continue reading MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA Keewwata 3-5

LABSII MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA

Ilmi namaa hundi uumaan nama tahuu isaanii, akkasumas mirgoota walqixaafi adda qoodamu hindandeenye kan qabaatan tahuu isaanii beekanii fudhachuun bilisummaa, haqaafi nageenya addunyaatiif bu'ura waan ta'eef; Mirgoota namoomaa dhimmu dhisuuni fi tuffachuun hojii hammenyummaa sammuu ilma namaa cinqee waan fideefi, fedhiin guddaan namootaa addunyaa ilmi namaa hundi bilisumma haasawaafi amantii itti gonfatan akkasumas sodaafi rakkoo … Continue reading LABSII MIRGOOTA NAMOOMA WALIIGALAA

GALFATA HIN GALIN HAFE

Qorsa agartuu koo Abdii eegeree koo Jiraadhuu naaf buli Tokkitti gootakoo Jettee na eebbiftee Murattuun haadha koo Hawwiin harmee kootii Galmaa akka ga’uuf Osoo fedhii kootii Har’a akka ta’uuf Mudhii koo hidhadhee Deemsa fageeffachuuf Hin deemin raata’e Galfata galfachuuf  Namaa gadi ta'e Daraan na dhiphise Nimoona  curraa

Wadaaja

Wadaaja jechuun firummaa, aantummaa, walmararfachuu, walii yaaduu, waliibirmachuu jechuudha. Kanas warra ykn maatii tokkotu bulfata. Guyyaa kana ayyaantuu warra dhahaafi faaruu ayyaana kanaa beekan afeeruun Waaqasaanii kadhachaa, faarfachaa, galateeffachaa bulu. Ayyaanni kun bakka tokko tokkotti ayyaana ‘jaalaa’ jedhama. Ji’a ji’aan, waggaatti al lama ykn tokko ayyaaneffamuu danda’a.