Barattootaf:

Yeroo qo’annaaf garii dha jedhamee tilmaamamu:
Halkan gara barii sa’atii 10:00 hangaa 12:00 sammuu namaa 100% hojiif qophii ta’a.
Ganama sa’atii 12:00 hanga 1:30 sammuu nama 50% hojiif qophiidha
Halkan sammuun hojii 20% qofa qophii ta’a.
Mee isiin waliin madaala ilaala!
Siissiif maddaa Odeeffannoo ijoo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s