• Jaalala baayisii
  • Beekumsa  ida’i
  • Qabeenya kee warra dhabaniif qoodi
  • Inaaffaa hir’isi
  • Ilaalcha wal-qixxeessi
  • Hojii guddisii
  • Tessuuma xiqqeessi
  • Sochii qaama taasisi
  • Amanamaa ta’i

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s