LAFA SEENAA QABDU

UUmamaan si tolchee

Ardii Oromtichaa

Addaa si taasisee

Duudhaa saba keetiif

Kaasee sidhaabsisee

Lafa seenaa qabdu

Magariisa uwwisee

Yoo rakkoo kaleessaa

Seenas wal gaafatee

Madda waliif ibsaa

Lammiin iyyaafata

Innoo maqaa qaba

Duudhaa yoom dagata?

Nimoona  curraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s