• Jecha kee eeggadhu isatu gocha ta’a,
  • Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta’a,
  • Amala kee sirreessi isatu namoota waliin sijiraachisa
  • Jireenya  kee fooyyessi, isatu yeroo humna hin qabnetti boqonnaa siif ta’a,
  • Qabeenya keen hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaati
  • Kan dabarsitee yaadadhu, baruumsa siif ta’ati
  • Kan keessa jirtutti jabaadhu, kan fulduraaf abdi siif ta’ati
  • Obsa qabaadhu, bakka yaadu gessati…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s