Bakka Bashaanana Haroo Wanti. Dacheen oromiyaa uumamaan badhaatudha. Haroo wancii mee wal-baraa!

  • Haroon Wancii godina Kibba Lixaa Shawaa, Aanaa Wancii keessatti, Finfinnee irra fageenya 152km, magaalaa godina (Waliso) irra 38km, magaalaa Aanaa irra 27km fagaachuun bakka gahumsa tuuristii argamudha.
  • Daandiin cirraachaa hanga haroo kanattii geessu kan jiru yemmu ta’u yeroo ammaa daandii asphaaltii hojeechuuf mootummaan karooraa keessatti qabatee jira.

Hawwatumma Haroo wancii

  • Bishaan qulqulufi bareedina addaa qabu haroo geengoo (Circlar slope) keessatti argamu, isaafi bosona ummama magarsiisan (alphine vegetation) marifame argamu isaa,
  • Mandaroota iddo olka’aa qarqara bishaanii irratti argaman (Village on peninsula), Batas kana durii ciituu lafaa irratti argamu (the small islan with monastery), mannenifi magariisaa qarqara bishaanii irratti argamu (the houses and gardens on the lake side) haroo kana bakka addaa dawwatamu qabu isaa tasiisu.
  • Gosa Mukolee gurguddoo 15 bosona ummama, gosoota sinbiroo adda addaa (many aquatic and terrestrial bird species), Bineensoota bosona kan akka jaldeessa (colobus monkey), Fincaa’aa, bishaan albuudaa fi kkf haawwatumma haroo kana dabalu.
  • Haroon kun tuuristoota Ispoortii bishaanii, Doonii fi fardooleen deemufi bashananu barbadaniifi bosona dawwataniif, bishaan ho’aa ummamattii fayyadamu barbadaniifi bashanana Iko-tuurizimiin walqabatee barbadaniif bakka mijataadha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s