Hiikkan Makmaaksa kunnenii maali?

  • Leenca humnaan roorrisu, qamaleen malaan ajjeefte.
  • Lukkuun biyya hin qabdu, bakka bultu hin dhabdu.
  • Maraattuufi sooressi akka argetti haasawa.
  • Mucaan ” nyaanyaa” jedhe osoo hin nyaatiin hin hafu.
  • Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama.
  • “Osoo wajjiin gallee hoolaa, walii qallee” jette jeedalli sareen.
  • Ari’ii biyyaa baasii qabii itti hasaasi.
  • Bareedina gurraachaafi dubbii gamnaa nama bira gaheetu hubata.
  • Abjuun bara beelaa buddeen, buddeen jetti.

Fuula/ Page Siif siin like fi share gochuu hin dagatina!

Galatooma!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s