1.Afaan keenya guyyattii gororaa litira tokko oomishuu danda’a.

2. Yeroo tokko tokko sammuun keenya kan caala yeroo rafnu hojiif qophii ta’a.

3. Namni tokko giddugaleensan gosa baakteriyaa 67 garaa isani keessa qabu.

4. Waggaatti  giddugaleesan seeli gogaa kiloogiraama 4 hir’ifna.

5. Daa’imni yeroo dhalatanii hanga ji’a tokko ga’anitti imimman hin buusan.

6. Onneen nama gidugaleessan bara jireenya nama tokko yeroo billiyoona sadii rukutti.

7. Dhiigni qaama keenya keessa jiru, parsentii 8 ulfaatina keenyati.

Kanan dubbisee irra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s