Duudhaan hawaasaa wanta aadaatin baayyee walitti dhiyaata. Haa ta’u malee, akka wanta aadaa bu’aa ogummaa nama dhuunfaa yookan garee muraasaa osoo hin ta’in waan gamtaan
Hawaasaa beekkamtii itti kennuun bifa wal-fakkaatuun irratti walii galaniidha. Kunis
 barsiifataalee yeroo dheeraaf hawaasicha keessatti mul’achaa ture kan haammatuudha.
(Dorsan, 1972) Duudhaan hawaasaa ummata keessatti umurii dheeraa kan lakkoofsiseefi hawaasni hundi itti waliigalee kan fudhate akka ta’eefi kutaa kana keessatti kan ramadaman kabaja ayyaanaa, qoricha aadaa, tapha aadaa waaqeffannaa fi guddina sadarkaa namaa ta’uu
ibseera. (Fekade, 1991); (Dundes, 1965); (Bukenya, 1994) sochii jireenya hawaasummaa keessatti qaamoleen hawaasaa sirnoonni waliin qabaniifi kabajan hundi duudhaa hawaasaa jalatti akka ramadaman ibsu. Akka yaada hayyoota kanaatti, duudhaan hawaasaa dhimmoota garee hawaasichaa keessatti irra deddeebi’anii haala walfakkaatuun raawwatamanidha. Kunis kan raawwatamuuf, miseensa garee hawaasa tokkoo ta’uuf yookiin itti makamuu agarsiisuuf ofbeeksifachuu akka ta’e agarsiisa. Kanaaf, duudhaan hawaasaa dhimmoota hawaasni waliin
 beekkamtii kenneefi gamtaan raawwatu kanneen akka kabaja ayyoonotaa, sirna fuudhaafiheerumaa, sirna araara namoota waldhabanii, taphoota aadaafi kkf kan haammatuudha.

Kanan dubbisee irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s