Gaadii

Akka sawwi hin sochooneef Miila kaasee nama dhiitee hin miineef Balaa geessisee ofifiis akka hin abaaramneef Ofumaan of dararee, amaalasa isa gadheef (×2) Gadi'aamee elmaamuuf of dirqisisee Ofiis midhamee namas dararee, rakkisee Balleessa isaaf yakkaa innii uumee ballesse Gaafa gaadi'amee bare amaalasas dagaachisee Naman wal barsiisee, isas amaala tolchee Dhala lammaatas isa eggachuuf qalma isa … Continue reading Gaadii

Maqaan Lageen gurguddoo

Laga Awaash Laga Gibe Laga Baroo Laga Didessaa Laga Wabii Shabalee Laga Calalaq Laga  Dabus Laga Muger Laga Omoo 10.Laga Aqaaqii Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha. Maddi:- Internetii irraa,

Baacoo

Guyyaa tokko jaarsi tokko mucaa saawwan tiksu wayiittii dhufee “ Mucaa kiyya kan eenyuuti ati?” jedhee gaaffate. Mucaan immoo “ Ani abbaa hin qabu” jedheen. Jaarsichi maal ta’e jedheen, Mucichiis in du’e jedhee deebiseef. Jaarsichiis, “ Maali ilma koo abba keetu du’e malee gurraa isaatu du’ee? Jedhee gaaffate. Mucichis, jaarsana narraa deemi, gurra kana beeknee … Continue reading Baacoo

Oduu durii

Obbo Guddoo, Waraabessaa fi Wangoon osoo waliin adamoo adeemaa jirranii Bosonuu sadii; tokko furdoo, tokko giddu galeettii fi kan biraa huuqqattuu tokko arganii ajjeefatan jedhan. Achii Leenci (Obbo Guddoon) Waraabessaa fi Wangoodhaaf gita hojii kennee nyaata argame kana akkamitti nuuf hirtu jedhee carraa duraa Waraabessaaf kenne. Innis, Waraabessi egaa yaa obbo guddaa jedhe, ishee furdoon … Continue reading Oduu durii