Birraa!

Screen Shot 2019-09-17 at 2.12.09 PM

Saba Oromoo biratti ganna keessa darbuun gara birraatti ce’uun hiika guddaa qaba. Yeroo gannaa fakkenya dukkanaa , hojiin baay’een kan itti baayyatu, keessattuu immoo qonnaan bultoonni kan baay’ee hojiin qaban yeroo kanatti. Haata’u malee yeroo rooba fi qorri sun darbee roobni cimaan sun hundi darbee, qorri akkas jabaatan sun hundi darbee yeroo miira namaa hawwatu ,kan dacheen Oromiyaa hundi magariisa taatu, daraaran bakka  hunda aguuge foolin isaa kan nama hawwatu,  kannisni nadhii daraara guruuf  yeroo hojiin itti baay’atu, sagaleen simbiroo kan  miira namaa hawwatu ,fi kkf hundi yeroo birraa kanatti. 

Maree egaa isiinis naannoo keessatti akkamitti akka dabarsitani fi akkaataa yeroo birraa kanaan wal-qabatee naannawaa keessanitti maal akka fakkaatu nuuf qooda. Taphoota yeroo  birraa kanatti taphataan nuuf barreessa, nutis  deebifne , maxxansina.

Fuula ( page ) siifsiin like fi share gochuun hiriyoota  keessan qaqqabsiisa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s