Qabiyyeewwan qaama keenyaa keessa

Qaama Keenya keessa qabiyyeewwan kunnen  jiraachuu beektu?

  1. Oksijiinii           /O/      65%
  2. Karboonii         /C/      18%
  3. Haydiroojinii   /H/      10%
  4. Naytiroojinii    /N/      3%
  5. Kalshiyeemii     /Ca/   2%
  6. Foosferik          /P/      1%

Maddi: Kitaaba From Gondwana –Far infinitive, jedhu irraa fudhatame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s