Bari’e

Ifee as qaari’ee Turee turee ifni ba’ee  Gaariin dhufee tole je’ee Aduun barii bahee hoo’ee Dhiibee dhiibee dhdhiibee Kan hoollatu harka qabee Sobni dhufus dhugaan yoom dhabee Kan inaaftu harki cabee Ta’ee ta’ee dubbatamee Booruuf qarruuun wal makamee Otoo taa’uu bulbulamee Nibari’e unkuramee Tulluun lafaa ol-fagaatee  Barii dhoowwuf karoorfatee Tabba tabbaan wal- filatee Nibari’e injifatee Lafti dirreen ni diriiree Kan dache irraa wal-hunkuree Yaada gaarii ni jijjiiree Bariin dhugaaf mimicciiree Laafee laafee lallaafee Qorri barii wal-afuufee                 Maddi: Karaa moo Karraa kita jedhu irraa fudhatame!