Bari’e

Ifee as qaari’ee

Turee turee ifni ba’ee

 Gaariin dhufee tole je’ee

Aduun barii bahee hoo’ee

Dhiibee dhiibee dhdhiibee

Kan hoollatu harka qabee

Sobni dhufus dhugaan yoom dhabee

Kan inaaftu harki cabee

Ta’ee ta’ee dubbatamee

Booruuf qarruuun wal makamee

Otoo taa’uu bulbulamee

Nibari’e unkuramee

Tulluun lafaa ol-fagaatee

 Barii dhoowwuf karoorfatee

Tabba tabbaan wal- filatee

Nibari’e injifatee

Lafti dirreen ni diriiree

Kan dache irraa wal-hunkuree

Yaada gaarii ni jijjiiree

Bariin dhugaaf mimicciiree

Laafee laafee lallaafee

Qorri barii wal-afuufee              

  Maddi: Karaa moo Karraa kita jedhu irraa fudhatame!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s