Walaloo  Jireenya

Jiruuf Jireenya

Bara baridarbee onnee walqabatee

Jireenya jijjiruuf garadhan onnate

Barumsa baratee baratee  fixate

Hojii barbarchaatti kophee irra dhumtee

Akkuma tahu tahee gaafa hojii argatu

Wabii dhiyeeffachuu hojjatan rakkatu

Guddini yoo dhufee sin ilaallatu

Gandummaaf Firummaan dandeetii ol tahe

Beekaan walallaa, walallaan beekaa tahe

               Anis dabaree koo ta’etum eega.

Qopheessan  B.Fayyisa

Advertisements