Umurii Dheera Jiraachuu!!!!

Maqaansaa Li Ching Yuen jedhama. Dhalootan lammii Chaayinaa dha. Odeefannoo garaagara irrattii akka barreefamuutti Li Ching Yuen, bara 1677 A.L.A dhalatan. Garuu kanneen guyyaa dhalootasaa shakkan jiraatanis kan irratii walii galan Obbo. Li Ching Yuen lubbuu dheera jiraachusaati. 

Qorannoo gaha irratii xiyyeefatamee hojjetamu baatus odeefannoo bara 1930moota keessa akka barreefameetti nama umrii 256 kan jiraate dha Obbo. Li Ching Yuen. Gartokkeen ummataa Obbo. Li bara 1736 kan dhalate dha kan jedhan yoo ta’u, Gartokkeen immo Obbo. Li bara 1677 dhalatan kan jedhantuu jiru. Gareen lameen kunniin ragaa quubsa qabaachu baatanis kan irratti walii galan guyyaa du’a Obbo. Li bara 1933, Caamsaa 6 adunyaa kanarraa boqachuusaaniti. 

Obbo. Li Ching Yuen, kutaa Siichu’an, aana Chinji’ang keessatti dhalatani yemmuu ta’u, ijoolummaa saaniitin nama barnoota  Chigong(Qigong) irratti nama dandeetti guddaa qabu ture. Barnootni Chigong(Qigong) waa’e humna qaama keessa kan nama barsiisu dha. Sochii qaama fi diriiraa adda adda kan nama barsiisuu fi qaama namaa humna barbaachisuu kan dabaluu dha. Obbo. Lii immo barnoota kana fi dandeetti kana ijoolumma isaatin kan horatee turusaatu beekama. Barnoota ammayyaas kanneen akka Qubee afaan Chayinaa barreessuu akka aada naanno isaanitti dirqama ture. Innis waggaa kudhanitti nama qubee Afaan Chaayinaa qomaan sirriitti yaadachu danda’ee dha.

Bara dargaggummaasaa hanga bara 1749 A.L.A gidduutti daldalaa qoricha baalaa ture. Baala biyyoota garagaraa daldaluuf biyyoota akka Tibet, Taayiland, Viyeetnam, Kansu fi Shansi keessa naanna’u dhan qoricha adda adda gurgurataa ture. Ogumaa kanaan hanga bara 1749 erga hojjetee booda, barsiisaa Karaate ta’udhaan waraana kutaa Siichu’an keessatti dabalame. 

Baruma 1749 hanga bara 1927 A.L.A barsiisaa Karaate fi daldala qoricha baalaa(uumamaa) gurguraa nama jiraata ture dha. Bara 1927 itti suura asii olii kana kan kaafame ture. Suura kana kan kaase ture immo hogganaa waraana kan ture Obbo. Yang Sen dha. Afeeraa masaraa hogganaa waraanatti afeeramee suurichi achumaan kan kaafamee dha. 

Jiruusaa keessatti Obbo. Li Ching Yuen, niitii ykn haadha manaa 24 kan fuudhe yoo ta’u ijoolle 200 ol kan horatee dha. Iciitii innii lubbuunsaa hammana dheerachu danda’e gafatamnaan. Deebii gabaaba kan akkas jedhuun deebisee. 

Onneen caldhisuu, Akka qocaatti taa’u, akka gugeetti (handarrii) deemu, fi Akka sareetti rafuu. – Obbo. Li Ching Yuen

Iciitii lubbuunsaa haala kanaan dheerachu kan taasise akka barreefameetti, Obbo. Li nama qoricha baalaa fayyadamuu fi nyaata uumamaa akkasumas shaayi magariisaa (Green Tea) fi ruuza qofa kan nyaacha turuusaaniti.

__________

Maddii Odeefannoo: Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s