Hiibboo

Mee har’aa  immoo Hiibboo kenneni bohaara

Utuu deebii hin ilaalin dursa deebi keessan kenna

  1. Hiibboo:    Asii Yuusee laga gamattii nyaate.
  2. Hibboo: Galgalaa Facaaseen, ganama dhabe.
  3. Hiibboo:  Ganamaa ol-deemti; galgalaa gad- deemti.
  4. HIIbboo : Ilmoon haadhaa keessaa baate, haadha dhiiti.
  5. Hiibboo: Ilmoon ni deemna jetti, haati in teenya jetit.
  6. Hiibboo: Lafee hin qabuu Ija hin dhabu.
  7. Hiibboo: Harkaan Facaasanii ijaan guru.

Deebii,,,

1.Qawwee ykn Rasaasa

2. Urjii

3. suurree

4.Kibriitii

5.  Dhagaa midhaan itti daakamu,

6. Buddena

7. Barreefama yeroo bareefamuu fi dubbifamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s