Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa

Mirgaa Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. SEENSA Ulfinni fi wal-qixxummaan ilmoo namaa kan uummattoota hundaa akka ifatti kabajamu gochuun bu'ura bilisummaa, haqaa fi nageenya addunyaa waan ta'eef; Mirga namummaa irra ijjechuun yookaan tuffachuun yeroo hunda jeequmsa badiisa … Continue reading Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa

Siifsiin

Siifsiin Website/facebook mataa isheetiin ergaa addaa addaa qabattee dhiyaattee jirti, ergawwan ishees, barnoota, beekumsa adda addaa fi Asoosama akkasumas walaloowwan uummata boo’aarsan of keessatti qabattee jirti , isinis akkuma kanaan duraa yaada keessan karaa websitii keenyaa like gochuun, barreessuun barnoota ga’aas argachuu dandeessu.

Firii miiraa fi Gocha Hamaa

Dubartoota Obboleeyyii Sadeen Wagoota hedduun dura namoota miiraa fi gocha hamaa hannaatiin hiriyooman sadituu ture. Hirriyoonni hojjii hannaa irratti bobba’an kunis waggoota hedduuf hojii hannaa fi abaaramaa ta’e kana madda galii jireenya isaanii godhachuudhaan waliin socho’aa turan. Otuma akkanatti waliin hataa jiraatanii gaafa tokko abbaa milkii ta’anii warqii fi birrii sanduuqa isaa waliin suuqii tokko … Continue reading Firii miiraa fi Gocha Hamaa

Barannoo

Hordaan koo qalama bajjiin baasa Oyiruun koo waraqaadha nan barreessa Midhaanan facaasa hiyyummaan balleessa Har’a ijaan baha doofummaa kaleessaa Sichi oromoon hundi ni dubbisa kaan ni barreessa/2X/ Qalama qawween koo waraaqaadha dirreen koo Dammaqsee hamilee koo olfuudhee irree koo Kan ormi bulchuu yaade jaarra tokko hambisee Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee Taaddasaa Birruu lafa jiruu … Continue reading Barannoo

“OF JIBBITUUN NAMA HIN JAALLATTU!”

“Of jibbituun nama hin jaallattu” jedha Oromoon dhimma walitti dhufeenya hawaasa gidduu irratti yeroo dubbatu. Himni kun (statement) dhaamsa guddaa qaba.  Ogeessotni xiinsammu (psychology/psychiatry) maal akka jedhan hin beeku malee hiikni dhimma kanaa ballaa dha. Ummatni Oromoos hagam akka dubbii achi fageessee ilaalu nu hubachiisa.  Egaa ka’umsi dubbii kanaa ‘namni of jaallata’ waan jedhu mullisa. … Continue reading “OF JIBBITUUN NAMA HIN JAALLATTU!”

Hiibboo

1.Caaltuu: Ulee abbaan koo naa mure hin canus cabus hin badus Caalaa   : Maqaa 2.Caaltuu: Lafee hin qabau ijji isaa dhibbaa Caalaa :  Biddeena 3. Caaltuu: Hin dhiqattu hin dhibattu bareeddi Caalaa: Hiddii 4.Caaltuu: Harkaa facaasanii ijaan guuran /funaanan/ Caalaa: Barreeffama

CIIGOO Afaan Oromoo

  Ciigoon akaakuu Afoolaa keessaa isa tokko yoo ta’u, jiruuf jireenya ummataa keessatti seenaa,aadaa, duudhaa, jaalala jibbaa, gaddaaf gammachuu, amantaa shakkii, waliin jireenyaa waldhabiinsa, tokkummaa garaagarummaa, tolaa hammeenya, kkf ittiin ibsachuuf bu’aa guddaa qaba. Kana malees, wanti dubbannu sirritti akkaisa ta’uu fudhatama argatuuf nu tajaajila. Ciigoon garee jechootaa, gaalee, ykn hima ta’ee dubbii dachaa ta’e … Continue reading CIIGOO Afaan Oromoo

Walaloo sirna gaddaa fi Yaadanno Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa

Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa Ilma qaalii ilmoo Oromiyaa Malattoo qabsaawoota bilisummaa Oromiyaa Hangafa qabsoo hidhanno ammayaa Duree Waraana Bilisummaa Oromiyaa Goota gotaa oli ilma qaalii jagnna Oromiyaa Jaal jaarraa Abbaa Gadaa. Maal taateeti ,duuti mortuun si injfatee? Maal taate yaa du’aa? Ati hoo maaf jala marxifatee? Yaa du’aa yaa mortuu, mormortuu Yaa du’aa, yaa jibamtuu, … Continue reading Walaloo sirna gaddaa fi Yaadanno Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa

Midhaan ungulaaluu yoom jalqaban laata?

Yeroo daa’imummaa naannoo manaa irraa fagaadhee hin deemnetti ogummaa midhaan ungulaaluu shamarreen ykn dubartootni hojjetan ilaalaan ture. Ungulaaluu sana keessatti midhaanis ta’e maaxxoon (daggalli) kallattii tokko keessa marsaan yaa’u. Marsaa n yaa’uun sun aartii nama hawatu qaba. Ungulaaluun kun yoo gara harka mirgaas ta’e gara harka bitaatti buufachuun ungulaalan garaagarummaa hin qabu. Maaxxoon garuu midhaan … Continue reading Midhaan ungulaaluu yoom jalqaban laata?