SAMMUUKOO NA NYAATAA

Namni namummaasaatiin  Kan inni madaalamu Maaltu irraa hir’ate Har’a kan haalamu Hiyyummaa saatiinii Kan inni tuffatamu Gaaf tokko ni darbaaf Maaliif hin jedhamu Badiisaatiin ala Kan inni jibbamu Kaan isaa ni boona  Qabeenyaan dhaaddata Hiyyeessa arguu hin fedhu Maal abdateeti laataa Hiyyeessis keetumaa Ofiirraa dhiqattaa Kun ulaagaadha jedhee Eenyutuu murteesse  Uumaan hunda beekaan  Uumee wal … Continue reading SAMMUUKOO NA NYAATAA

Qaroo Dhiiga Boosse!

BOQONNA TOKKO KUTAA TOKKOFFAA Kan guyyaa kaleessaafi dheengaddaa caalaa, ganama har’aa utuu ijibbaatuu hirribarraa ka’e. Sagalee gadi qabee boo’a. Ii….ii…iih lafatti of rukuta, nigangalata. Bo’ichasaatu daa’immummaa isaa akeeke malee, yaadniifi hawwiin gola garaasaa keessaa qabu hayyuu akka xobbee qummaadaa jiru isa fakkeessa, yoo ta’es ganna saddeet keessa jira.  Maaliif akka inni boo’u harmeensaa yoo yaaddus … Continue reading Qaroo Dhiiga Boosse!

Warra badu miti

Xaxee nu gaadi’ee utuu qabnuu kaayyoo Hardha haalli yeroo  nu fakkeessus laayyoo Garuu laayyoo miti, nu saba jabaadha Warra tumaa Gadaa adduunyaan nu beeku, ilmaan Oromoodha. Sanyiin keenya hinbadne,warra badus miti Dagaagnee adduunyaa warra dhaalu nuti. Kakuu baduu hinqabnu,hinbadnu jarana Nuti ilmaan Oromoo akkasitti amanna. Dhufaatii keenyatu warra badu miti madda keenya beekna Haala Oromummaan … Continue reading Warra badu miti

Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa

Mirgaa Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. SEENSA Ulfinni fi wal-qixxummaan ilmoo namaa kan uummattoota hundaa akka ifatti kabajamu gochuun bu'ura bilisummaa, haqaa fi nageenya addunyaa waan ta'eef; Mirga namummaa irra ijjechuun yookaan tuffachuun yeroo hunda jeequmsa badiisa … Continue reading Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa

Siifsiin

Siifsiin Website/facebook mataa isheetiin ergaa addaa addaa qabattee dhiyaattee jirti, ergawwan ishees, barnoota, beekumsa adda addaa fi Asoosama akkasumas walaloowwan uummata boo’aarsan of keessatti qabattee jirti , isinis akkuma kanaan duraa yaada keessan karaa websitii keenyaa like gochuun, barreessuun barnoota ga’aas argachuu dandeessu.

Firii miiraa fi Gocha Hamaa

Dubartoota Obboleeyyii Sadeen Wagoota hedduun dura namoota miiraa fi gocha hamaa hannaatiin hiriyooman sadituu ture. Hirriyoonni hojjii hannaa irratti bobba’an kunis waggoota hedduuf hojii hannaa fi abaaramaa ta’e kana madda galii jireenya isaanii godhachuudhaan waliin socho’aa turan. Otuma akkanatti waliin hataa jiraatanii gaafa tokko abbaa milkii ta’anii warqii fi birrii sanduuqa isaa waliin suuqii tokko … Continue reading Firii miiraa fi Gocha Hamaa

Barannoo

Hordaan koo qalama bajjiin baasa Oyiruun koo waraqaadha nan barreessa Midhaanan facaasa hiyyummaan balleessa Har’a ijaan baha doofummaa kaleessaa Sichi oromoon hundi ni dubbisa kaan ni barreessa/2X/ Qalama qawween koo waraaqaadha dirreen koo Dammaqsee hamilee koo olfuudhee irree koo Kan ormi bulchuu yaade jaarra tokko hambisee Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee Taaddasaa Birruu lafa jiruu … Continue reading Barannoo