Yaa darggagootaa Baradhaa!

Yaa darggagootaa Baradhaa

Screen Shot 2019-02-27 at 1.44.48 PM.png
Darggagoo Oromoo!!

Farra wallaalummaa;

 

Balbala qaroominaa;

Humna tokkummaa;

Riqaa guddinaa.

Hundee hayyummaa;

Ibsaa jireenyaa; 

Warqii hinligidoofine;

Qabeenya hinbadine, hincabine.

Kan golga dukkanaa ittin tarsaasaan;

Daawwitii iccitii addunyaa itti hubatan;

Mala tabba doofummaa itti diigaan;

Tooftaa deegaa itti mancaasaan/balleessan;

Furtuu rakkoo itti hiikaan;

Daandii  ittiin guddatan

Meeshaa waanjjoo gabrummaa itti caabsan;

Riiqicha bilisummaa itti goonfatan;

Meeshaa haala yeroo itti xiinxxalan

Beekumsa waan ta’eef yaa dargaggootaa baradhaa;

Guddinaafi  qaroominaaf bu’uurri barumsadha;

Yaa darggagootaa jabaadhaa baradhaa;

Waan haaraa barachuuf, warra kaan bira ga’uuf;

Barumsi riqaadha misoomuufi guddachuuf.

Baradhaatii Oromiyaaa keenya guddisaa !

Hiyyummaa keessaa baasaa !

Hundeen guddinaa barnoota

Banoota, barnoota;

Ammaas barnoota.

Liiban Hayiluu

0911069139

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s