JAALALA

Jaalalli aannani

Yoo habbuuqqatani

Jaalalli dhangaadha

Yoo dhandhamatan

An hin dhandhamanne

Jaaladhees hin beeku

Qaraan hin jaalanne

Ishee na doorsistus

Anoo hin filanne

Sobdee kofalchiistee

Onneekoo na seentee 

Carraa biroo qabu

Tiruurraa na teessee 

Yaa bashaasha namaa 

Maaliin si balleesse

Yaaddoo bara baraa

Sammuurra na keesse

********

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s