JAALALA

Jaalalli aannani

Yoo habbuuqqatani

Jaalalli dhangaadha

Yoo dhandhamatan

An hin dhandhamanne

Jaaladhees hin beeku

Qaraan hin jaalanne

Ishee na doorsistus

Anoo hin filanne

Sobdee kofalchiistee

Onneekoo na seentee 

Carraa biroo qabu

Tiruurraa na teessee 

Yaa bashaasha namaa 

Maaliin si balleesse

Yaaddoo bara baraa

Sammuurra na keesse

********

Advertisements