Warra badu miti

Screen Shot 2019-02-12 at 10.21.16 AM.png

Xaxee nu gaadi’ee utuu qabnuu kaayyoo

Hardha haalli yeroo  nu fakkeessus laayyoo

Garuu laayyoo miti, nu saba jabaadha

Warra tumaa Gadaa adduunyaan nu beeku, ilmaan Oromoodha.

Sanyiin keenya hinbadne,warra badus miti

Dagaagnee adduunyaa warra dhaalu nuti.

Kakuu baduu hinqabnu,hinbadnu jarana

Nuti ilmaan Oromoo akkasitti amanna.

Dhufaatii keenyatu warra badu miti madda keenya beekna

Haala Oromummaan jiraatee as ga’e,seenaas quba qabna.

Erga hardha geenyee akkamittiin badnaa?

Hinbadnu ni jiraanna.

Rasaasni akka cabbii irratti harca’ee

Hiriiraa billaatiin mormi citee du’e

Jiraatti awwaalamee,fayyaan boolla bu’ee

Sukkuummaafi rirriittaa,hundumaa danda’ee 

Maleessaa Oromoon kunuunfamee mitiim kan inni hardha ga’e.

Garuu nuti hinbadne hardhas baayi’eedhami

Lakkoofsuu nun fixu akka hurjii samii

Wal horree baayi’ennee guunna irra dachaanee

Akkamittiin badaa sanyii waaqi tolchee? 

Screen Shot 2019-02-12 at 10.20.11 AM.png

“Kitaaba weedduu seenaa”  Ximqataa Kumarraa irraa kan fudhatame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s