Siifsiin

Screen Shot 2019-02-11 at 9.41.54 AMScreen Shot 2019-02-05 at 2.18.30 PM

Siifsiin Website/facebook mataa isheetiin ergaa addaa addaa qabattee dhiyaattee jirti, ergawwan ishees, barnoota, beekumsa adda addaa fi Asoosama akkasumas walaloowwan uummata boo’aarsan of keessatti qabattee jirti , isinis akkuma kanaan duraa yaada keessan karaa websitii keenyaa like gochuun, barreessuun barnoota ga’aas argachuu dandeessu.

Screen Shot 2019-02-10 at 8.21.27 PM.png

One thought on “Siifsiin

  1. Jabaadhaa yaa warra Siifsiin! Hojiin keessan baay’ee namatti tola! Nuuf jiraadhaa! Nutis isin waliin jirra!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s