Barannoo

Hordaan koo qalama bajjiin baasa

Oyiruun koo waraqaadha nan barreessa

Midhaanan facaasa hiyyummaan balleessa

Har’a ijaan baha doofummaa kaleessaa

Sichi oromoon hundi ni dubbisa kaan ni barreessa/2X/

Qalama qawween koo waraaqaadha dirreen koo

Dammaqsee hamilee koo olfuudhee irree koo

Kan ormi bulchuu yaade jaarra tokko hambisee

Hojjetaa godhachuuf barumsa irraa ittisee

Taaddasaa Birruu lafa jiruu dammaqsee

Waan irraanfatamu miti wareegamni taasise/2x/

Maccaa fi tuulama dhaaba wal gargaarsaa

Qabsoo inni godhe babal’isuuf barumsa

Seenaan  haa yaadatu ani isaan tumsa

Bu’uura qabsoo har’aa lafee dugda isaa

Karaa sabaa ta’anii wareegamtootni isaa

Hunduu bu’aa isaaniiti kunoo argeera

Barumsi aadaa haa ta’u duudhaaf bu’uura/2X/

Kan harki qotee dadhabe dachee biyya keenya

Dureetti addunyaati badhaatuu qabeenyaa

Teessoo har’a dhabne bor irra teenya

Sichi ni deebi’a nuyi abbaan qabeenyaa

Qotnee lafaa baafna miti lafee nama keenyaa

Mul’ata isaanii kan ta’e kaanee bakkaan geenya

Qalama fi waraqaa barnoota meeshaan keenya/2x/

Qopheessaan: Marabbaa Ulfinaa

Amajjii,2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s