Jechoota Hayyootaa

  • Sammaan keenya qaamota keenyatti amanuu dhiisuuf aangoo qaba.

(Andiree Morwaa)

  • Namni namoota injifatu nama cimaadha. Namni ofiisaa infifatu ammo nama hundumaa caala.( Laawoo – 8ffaa)
  • Waanti nama beekamaa sitasisu waanta ta’uu barbaaddu taatee argamuudha. (Sookiraataas)
  • Irra deddeebi’anii yaaluun salphina miti. Carraa gaarii ta’uu isaatu ittiin yaadama. (Joorji Maatiyaas)
  • Sammuu keenya keessatti jannataafi gaannamiin namuu nidandeenya.( Mitten)
  • Utuu of hingargaarin eenyuuniyyun gargaaruu hindandeessu Giris (Mori)
  • Rakkinni hamma si rakkisutti ati of hin rakkisin. ( Ameerikanntaa)

 

Advertisements