Yaa darggagootaa Baradhaa!

Yaa darggagootaa Baradhaa Farra wallaalummaa;   Balbala qaroominaa; Humna tokkummaa; Riqaa guddinaa. Hundee hayyummaa; Ibsaa jireenyaa;  Warqii hinligidoofine; Qabeenya hinbadine, hincabine. Kan golga dukkanaa ittin tarsaasaan; Daawwitii iccitii addunyaa itti hubatan; Mala tabba doofummaa itti diigaan; Tooftaa deegaa itti mancaasaan/balleessan; Furtuu rakkoo itti hiikaan; Daandii  ittiin guddatan Meeshaa waanjjoo gabrummaa itti caabsan; Riiqicha bilisummaa itti … Continue reading Yaa darggagootaa Baradhaa!

Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa

Gimbii Chaayinaa Guddicha (The Great wall of China) Dhaabbata barumsa aadaafi saayinsii mootummoota gamtoomanii (UNESCO)dhaan kan galmaa’an dinqisiisoo adduunyaa torban gidduudhaa tokko kan ta’e gimbii guddicha Chaayinaadha.Gimbiin guddichi Chaayinaa kan ijaarame, dhaloota Kiristoos dura waggaa 220 (220 B.C) jalqabamee xummuuruuf baroota dheeraa fudhate. Dheerinni gimbii kanaa walumaa galatti,k.m.21,196 si’a ta’u kan ijaarames Chaayinaa bahaa irraa … Continue reading Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa

  Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa Torban Isaa tokko

Piraamiidii guddicha biyya Misiraa (Gibtsii) Piiraamiidiin kun dhaabbata barumsa,aadaafi saayinsii mootummoota gamtoomanii adduunyaatti (UNESCO)tti kan galmaa’e hambaawwan dinqisiisoo adduunyaa torban keessaa isa guddichadha. Akka barreessitooti seenaa biyya Misiraa ibsanitti, Piraamiidii kana ijaaranii fixuuf waggaa 10-20 isaanitti fudhate.        Piiraamidiin kun kan ijaarame dhaloota Kiristoos dura,waggaa 2560 (2560 B.C) si’a ta’u,ol dheerinni isaa meetirii … Continue reading   Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa Torban Isaa tokko

Pirezidaantii biyya Uragaayi

Hardha pirezidaantii biyya Uraagaayi isa hiyyeessaafi falaasamaa ta’ee wajjin wal isin barsiifna.Garuu kallattiin utuu gara seenaa jireenyaafi hojii Pirezidaantii kanaatti hindabrin dura Waa’ee falaasamaa biyya Girikii durii Pulaatoo jedhamu xinnoo waa isin yaadachiifna. Falaasamaa kan ta’e Pulaatoon,kitaabasaa ”The republic “ jedhamu irratti yeroo ibsu;”uummati biyya tokkoo jireenyasaa guutuu tasgabbiifi heeraan jiraachuu yoo barbaade,namoota biyya bulchuuf … Continue reading Pirezidaantii biyya Uragaayi

JAALALA

Jaalalli aannani Yoo habbuuqqatani Jaalalli dhangaadha Yoo dhandhamatan An hin dhandhamanne Jaaladhees hin beeku Qaraan hin jaalanne Ishee na doorsistus Anoo hin filanne Sobdee kofalchiistee Onneekoo na seentee  Carraa biroo qabu Tiruurraa na teessee  Yaa bashaasha namaa  Maaliin si balleesse Yaaddoo bara baraa Sammuurra na keesse ********

ODUU DURII

Miila, harka, ilkaan, ija, gurra, funyaan, garaa ta’anii walii galteedhaan jiraatu turan. Booda warri kaan walii galteen garaa yakkuu calqaban bu’aa hin buusu jedhaniiti. Garaanis, “maalan balleesse, maaliif na yakkituu? Jedhee gafannaan,” “ati otoo hin hojjetiin waan nuti dhamaanee finne nyaatta,” jedhaniin, achumaanis, “deemi nurraa” jedhaniin, garaanis dubbiin kun murtiitti akka dhiyaatu gaafate. Isaanis, “haa … Continue reading ODUU DURII