Hojjettoota Waajjiraalee Oromiyaafi

Jireenya hawaasaa fooyyessuufii guddina biyya tokkoo saffisiisuu keessatti lammiileen hundinuu dirqama yoo qabaataniyyuu ga’een hojjettoota waajjiraa kanneen sadarkaa adda addaa irra jiran baay’ee murteessaadha. Gareerraa (tokko-shanee) irraa kaasee hanga federaalaatti akkasuma dhaabbilee miti mootummaa keessatti namoonni ogummaa qabaniin uummataafii biyyaaf akka hojjetaniif amantaa guddaatu irra jira. Dirqamaafii itti gaafatama guddaas qabu. Mootummaafii uummata gidduu akka … Continue reading Hojjettoota Waajjiraalee Oromiyaafi

Maal fayyada barnoonni?

Barnoota. (2), hundumatu jaja, hundumatu faarsa, Isaaf eebba malee namni hin qabu abaarsa,  “Ni baranna” jedha lallabee dhaadata, Waa’eesaa dhaga’uuf gurratu oldhaabata,  Yoo ciises abjuudhaan samii cuunfee qora, Ekeraa barnootaa waliin tulluu kara, Xinnaafi guddaa hin qabu fudhachuuf fakkeenya, Sagalee barnootatu dhaale dachee keenya, Nama barates qabna nu’i kallattii maraanuu, Kan qalama hundumaa lixeeru, Kan … Continue reading Maal fayyada barnoonni?

Hunduu yeroo qaba

Argeera jedhanii yoodhuma ilaalani Otoo hinhubatin yoodha haasa’ani Osoo keessa hinbeekiin yoodha jaalatani Oolee gaafa bulee maal ta’a laata innii? Hunduu yeroo qabaa maaliif jarjartanii? Hunduu yeroo qabaa mee hubadhaa laalaa Yaada hedduudhaanis baay’isaa madaalaa Hubachuumoo dhiisuu egaa kamtu caalaa? Hunduu yeroo qabaa akkana hinta’iinaa Sirritti hubadhaa lakkii hingowwoominaa Walis gaggaafadhaa calillee hinjedhinaa  Sirriitti xiinxalaa … Continue reading Hunduu yeroo qaba

​Moggaasa qubee irraa waan hubannu

Hima afaan alagaa kana mee dubbisaa: “ahun andi sewu mexto ‘Abbabaa Kabbadaa’ bil min tilaallaachihu?” jedhe namichi. Namni deebii kenne hin turre; garuu hundinuu ni kolfe! Anis nan kolfe. Hima kana kanan dhagahe Yunivarsiitii Finfinnee keessatti waggoota 30 dura ture. Namichis barsiisaa (Lecturer) ture. Barumsi inni wayitii sanatti barsiisaa ture ‘Sociolinguistics’ jedhama. Wanti ani irraanfachuu … Continue reading ​Moggaasa qubee irraa waan hubannu

Maadiibaa – Abbaa Gaarummaa

Goota... ijoollummaadhumaa jalqabee gosa isaanii keessatti hooggansaaf kaadhimamaa ture, Neelsan Maandeellaan: ALA bara 1918 Kibba Bahaa (Afrikaa kibbaa) ganda baadiyaa Veezooo jedhamtu iddoo addaa Tiraaniskeetti dhalatan. Maqaan maatiinsaanii moggaasaniif Rolihlaahilaa Dalibhunga Maandeellaa jedhama. Hiikni maqaasaaniimmoo damee mukaati, hiika ‘jeeqaa’ jedhus akka qabu ni himama. Sana booda waggaa torbatti mana barumsaa seenan. Maatiisaanii keessaas namni yeroo … Continue reading Maadiibaa – Abbaa Gaarummaa

Abalu

abaaluun gaariidhaa, arjaafi mishoomaadhaa. abaluun namaa miti  fakkii bineensaati,innimoo? ishiin moo?nama seetee? bar namaa miti.jechuu namoota hinuma dhagayan anis darbee darbee kanuman fayyadamaa jecha biraa dhabee. mee namni dhugaadhaa kan akkamiitii laataa? guddina qaamaa,furdinafi dheerinaa ykn gabaabina, kaameeettuummaafi bareedina  fuula tolummaa moo qajeelina simmboo, namni dhugaadhaa kan akkamiitiboo? dhiiroo maali mee madaallin namummaa? safartuun eessa … Continue reading Abalu