Eebba Ormoo

“Waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi” Kan nagaan nu oolchites nagaan nu bulchi Irraa goraafi dogoggora nu oolchi  Tolaa nutty qabi  Hamaa ammaataa nutty qabi  Keenyaan nu oolchi keenyaan nu bulchi Biyyaafi qe’ee keenya irratti nu moosisi  Yaa Rabbi tokko nu taasisi Yaadaafi qalbii keenya wal simachiisi Wallaalaa nuu beeksisi  Beekaa nuuf bulchi  Xinnaa … Continue reading Eebba Ormoo

Jechaafi gocha safun

Oromoon aadaa isaa keessatti qabata saqeeffannaa amantaa, kabaja /wayyouma/, ‘aamilee, soda, wkf qabaata. Saqaaffannee kanas gochaafi jechaan ibsata. Oromoon kallattiin du’aafi waa’ee isaa kallattiin hinhimu. Boqote – darbe – rafe – dadhabe Hirmii baafadhu – hirmii hin nyaatin – hirmii tufi Biyyon isatti/isheetti/isaanitti/haasalphatu, maqaa na dhoofte hin jedhin.  Mucaatu harkaa ba’e, ulfatu irraa ba’e jedha … Continue reading Jechaafi gocha safun

Maqaafi Ilmoo kana beektuu

Nama ------------------------       Mucaa Arba -------------------------       Dhobilee Adurree ----------------------      Bashoo Bosonuu ---------------------      Simboo Booyyee ---------------------      Qoqalaa Bofa --------------------------      Leetii Buutii ------------------------       Lootii Farda -------------------------      Ciloo Gaala -------------------------      Nyarqoo Guchii  -----------------------      Ruphoo Gada ------------------------- … Continue reading Maqaafi Ilmoo kana beektuu

Hojjettoota Waajjiraalee Oromiyaafi

Jireenya hawaasaa fooyyessuufii guddina biyya tokkoo saffisiisuu keessatti lammiileen hundinuu dirqama yoo qabaataniyyuu ga’een hojjettoota waajjiraa kanneen sadarkaa adda addaa irra jiran baay’ee murteessaadha. Gareerraa (tokko-shanee) irraa kaasee hanga federaalaatti akkasuma dhaabbilee miti mootummaa keessatti namoonni ogummaa qabaniin uummataafii biyyaaf akka hojjetaniif amantaa guddaatu irra jira. Dirqamaafii itti gaafatama guddaas qabu. Mootummaafii uummata gidduu akka … Continue reading Hojjettoota Waajjiraalee Oromiyaafi

Maal fayyada barnoonni?

Barnoota. (2), hundumatu jaja, hundumatu faarsa, Isaaf eebba malee namni hin qabu abaarsa,  “Ni baranna” jedha lallabee dhaadata, Waa’eesaa dhaga’uuf gurratu oldhaabata,  Yoo ciises abjuudhaan samii cuunfee qora, Ekeraa barnootaa waliin tulluu kara, Xinnaafi guddaa hin qabu fudhachuuf fakkeenya, Sagalee barnootatu dhaale dachee keenya, Nama barates qabna nu’i kallattii maraanuu, Kan qalama hundumaa lixeeru, Kan … Continue reading Maal fayyada barnoonni?